skip to Main Content
Skattesjokk For Aksjesparere

Skattesjokk for aksjesparere

Til tross for at regjeringen utallige ganger har forsikret den norske befolkningen om at de vil stimulere til deltakelse i norsk næringsliv, viser de seg fra en helt annen side i forslaget til statsbudsjett for 2016. Slik skatteforslaget er utformet kan det i verste fall gi motsatt effekt. Regjeringen foreslår å øke skatten fra 27 % til 32 % innen 2018.

Styreleder i Aksjonærforeningen, Bernt Bangstad, stiller seg kritisk til den nye skattereformen. På spørsmål om Aksjonærforeningens syn på det nye skatteopplegget skriver Bangstad:

– Mens skatt på for eksempel renteinntekter og inntekter av utleiebolig foreslås redusert, i første omgang til 25 prosent, men så til 22 prosent i 2018, så velger regjeringen å gå i motsatt retning når det gjelder det den kaller «utbytter mv». Begrepet omfatter ikke bare aksjeutbytter, men også gevinster ved salg av aksjer (også børsnoterte) og aksjefondsandeler. Slike inntekter skal i 2016 multipliseres med 1,15 før de beskattes.

Det legges med andre ord opp til en diskriminering av aksjesparere som er helt ubegripelig, og mer begripelig blir det dessverre ikke når en leser begrunnelsen. Regjeringen viser nemlig til at med senket selskapsskatt blir det mer fristende for folk som jobber i en virksomhet de eier å ta det som i virkeligheten er lønn ut som aksjeutbytte. Ingen tvil om at det er riktig.

De aller fleste av oss som eier aksjer eller aksjefondsandeler er ikke en situasjon der vi kan «inntektskifte». Likefullt skal vi betale for at betydelig færre ikke skal fristes til å snyte på skatten.

Slik kan vi ikke ha det. Så stol på at vi i Aksjonærforeningen vil gjøre vårt i høringer og møter med politikere for å dreie forslaget i aksjespareres favør. Skal «utbytter mv» særbeskattes, så må i det minste inntekter fra aksjefond og børsnoterte aksjer holdes utenom.


«Skal “utbytter mv” særbeskattes, så må i det minste inntekter fra aksjefond og børsnoterte aksjer holdes utenom.» 

På spørsmål fra Forvaltningshuset om forslaget til ny skattereform kan virke ødeleggende på aksjesparing for privatpersoner er Bangstad klar i sin tale;

-Ja, jeg er ikke i tvil om det. Det sender veldig dårlige signaler å straffe aksjesparere på denne måten uten en gang å forsøke å begrunne skatteskjerpelsen. Og når aksjesparingen rammes, rammes næringslivet. Vi assosierer oss med verdiskaping gjennom eierskap og et næringsliv som har allmenheten i ryggen står sterkere. Bedre kapitaltilgang, bedre rammebetingelser osv.

Skatteforslag

Skatteforslag

Hvordan fremstår regelverket i et internasjonalt perspektiv?

– Aksjesparing beskattes ulikt i alle land, men mitt inntrykk er så avgjort at man i de aller este land, i alle fall i Europa, i stigende grad erkjenner viktigheten av at folk flest engasjerer seg i verdiskapingen gjennom eierskap og justerer beskatning og andre rammebetingelser for å stimulere aksjesparing. At en borgerlig regjering i Norge går motsatt vei er sterkt beklagelig og altså stikk i strid med hva den selv har erklært.

Forvaltningshuset kommenterer

  • -Privatpersoner som eier aksjer vil straffes hardt av den nye reformen. Dette gjelder særlig aksjesparere med en relativt høy frekvens av transaksjoner i enkeltaksjer.
  • -Realisering av gevinst på privat hånd har tidligere blitt beskattet med 27%, med den foreslåtte endringen vil man ende opp med 32% i 2018.
  • -Transaksjonsbaserte investeringsstrategier som innebærer kjøp og salg av aksjer på privat hånd risikerer å bli svært upopulære i årene som kommer dersom forslaget blir gjennomført.
  • -Vi ser at verdien av skattekreditten som investeringsselskaper (aksjeselskaper) har vil øke betydelig.
Back To Top