skip to Main Content
Markedskommentar – Urolig Start På året

Markedskommentar – Urolig start på året

Starten på det nye året har vært preget av svake og urolige aksjemarkeder. Vi er inne i en periode der markedsaktørene lar seg påvirke av psykologi og følelser, og aksjekursene svinger mer enn hva fundamentale forhold skulle tilsi. Langsiktige investorer vil over tid bli belønnet for den risikoen de påtar seg ved å være i markedet, en risiko som er tydeligst i det korte bildet der svingningene og nyhetsoverskriftene er størst.

Kina i fokus (igjen)

Børsuroen som har preget markedene siden nyttår knyttes blant annet til de fundamentale forhold i Kina, og situasjonen minner oss litt om det som vi opplevde i august 2015. Det er usikkerhet rundt vekstutsiktene, omstillingen i økonomien, reguleringen av aksjemarkedet og stadige signaler på en fortsettende devaluering av valutaen. Som før, så er vi ikke like opptatt av hva som skjer i det kinesiske aksjemarkedet; det er regulert, det er få utenlandske investorer der, og det fungerer dårlig som en indikator på hvordan den kinesiske økonomien egentlig går. Det kraftige fallet på det kinesiske fastlandsmarkedet var en forventet konsekvens av at salgsrestriksjonene som ble pålagt investorene i 2015 skulle oppheves etter årsskiftet (som riktignok ble gjeninnført allerede første uken i det nye året). Vi fokuserer i større grad på hvorvidt Kina lykkes med omstillingen fra en investeringsledet til en konsumdrevet økonomi. De siste nøkkeltall viser at ledigheten holder seg lav og privat konsum er sterkt og økende, noe som taler positivt for en såkalt økonomisk «myk landing». Det betyr ikke nødvendigvis at overgangen vil være sømløs, men foreløpig ser vi ikke tegn til at kinesisk vekst vil falle utfor et stup.

Fallende oljepris og lavere rente

Starten på 2016 har vært svak for børser verden over, og særlig den norske. En fallende oljepris som i skrivende stund er under 30 dollar fatet har vært med på å dra Oslo Børs ned mer enn 10 prosent så langt i januar. Vi merker oss at markedet er inne i en nervøs periode der små nyheter kan gi kraftige utslag. Norges Bank holdt renten uendret i desember, men senket rentebanen. En svak krone har hjulpet fastlands-Norge og eksportdrevet industri betydelig, hvilket demper effekten av oljeprisfallet på den norske økonomien.

USA: Børsen ned, økonomien opp

Til tross for gode nøkkeltall og en BNP vekst som ser solid ut sammenlignet med andre land i Vesten, har aksjemarkedet i USA vært preget av usikkerhet, noe som har utspilt seg i form av vedvarende fall på børsene i 2016. En sterk dollar og lave energipriser gjør at markedet forventer en nedgang i fortjenesten for de store børsnoterte selskapene, noe som påvirker aksjeprisene negativt. Vi minner om at aksjemarkedet i USA, best representert ved aksjeindeksen S&P 500, historisk sett ikke er noen ledende indikator på hvordan det går med den amerikanske økonomien.

Forventer fortsatt svingninger

I det korte bildet ser volatiliteten i markedet ut som den er drevet mer av følelser og frykt enn fundamentale faktorer, og fokuset er nærmest utelukkende på negative overskrifter. Markedstiming er nærmest en umulig oppgave, men langsiktig formuesforvaltning med godt sammensatte porteføljer og forvaltere som har en fleksibel tilnærming til å utnytte markedssvingninger er et godt utgangspunkt for å navigere gjennom urolige farvann.

Back To Top