skip to Main Content
Taper På Sparing I Bank

Taper på sparing i bank

Tall fra Finans Norge og Statistisk sentralbyrå viser at norske privatpersoner sparer mer i bank enn noen gang. For disse kundene er det følgende regnestykket dessverre trist lesing. De siste inflasjonstallene fra Statistisk sentralbyrå viser at inflasjonen målt ved KPI-JAE* er 2,9 %. Den beste renten i banken er per dags dato på 2,06% **, mens offisielle tall viser at Ola Nordmann i snitt har en innskuddsrente på kun 1,06%.

  • Nordmenns bankinnskudd har aldri vært høyere
  • Selv på den beste innskuddskontoen vil inflasjon og skatt føre til negativ avkastning
  • Ved å spre investeringene kan man oppnå betydelig høyere avkastning over tid, uten å ta unødvendig høy risiko

Siden inflasjonen i dag er høyere enn beste rente, er den reelle forventede avkastningen allerede lite inspirerende. Legger vi på 25 % kapitalbeskatning og formuesskatt på 0,85%*, ender vi opp et godt stykke under streken. Med andre ord, norske bankkunder taper på å ha pengene i banken.

Sparing i bank

Sparing i bank

 

Med en avkastning på 2,06 % får man inntrykk av at pengene vokser jevnt og trutt over tid, mens sannheten er at man har mindre penger neste år, når man tar tapt kjøpekraft og beskatning med i beregningen. Inflasjonen svinger over tid og påvirker også realavkastningen på aksjer og obligasjoner, men den langsiktige positive risikopremien man får ved å investere i verdipapirer sørger for at man både beskytter kjøpekraften og historisk sett skaper vekst i formuen. Vi mener at den eneste måten å oppnå det på uten å ta unødvendig høy risiko, er ved bruk av investeringsporteføljer som består av en god spredning av globale og likvide tradisjonelle verdipapirfond.

Oljefondsinvestering

Oljefondsinvestering

For å illustrere hvordan inflasjon slår inn på langsiktig sparing har vi satt opp en forenklet graf med to ulike investeringer. En «oljefondinvestering» med 60 % aksjer og 40 % renter med en forventet realavkastning på 3,5%, kontra bankinnskudd. Antagelsene er følgende, innskuddsrente på 2,06 %, inflasjon lik Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 % og 25 % personskatt (formuesskatt er ikke tatt med i beregningen).

Hva sier denne sammenligningen oss? Gitt antagelser om inflasjon og risikofri avkastning, så er dagens pengeverdi av det oppsparte beløpet negativ. Dette er fordi inflasjonen spiser opp avkastningen over tid. I motsatt tilfelle så kan en «Oljefondinvestering» normalt sett gi inflasjonsbeskyttelse over en lengre periode og gi positiv realavkastning.

Ta kontakt med oss

_______

Tall fra finansportalen.no. Innskudd på 150 000 kroner for en 50 år gammel person bosatt i Norge, uten bruksbegrensninger eller produktpakke. https://www.finansportalen.no/Bank/Bankinnskudd
https://www.fno.no/statistikk/bank/
http://www.ssb.no/renter
KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Dette er en indikator der prismaterialet og vektandelene til energivarene i KPI blir holdt utenfor beregningene. I tillegg er prisene justert for reelle endringer i avgiftene. Øvrig beregning er identisk med beregningsopplegget for KPI
Test sparekalkulatoren her.

Back To Top