skip to Main Content
Markedskommentar – September 2016

Markedskommentar – september 2016

  • Rolige markeder i august
  • Den amerikanske sentralbanken hinter om renteheving i løpet av 2016
  • Risikoappetitten fortsatt tilstede i aksje- og kredittmarkedet
  • Gode investeringer til tross for et dyrere aksjemarked

Etter den kraftige oppgangen i juli var august en roligere måned med relativt flat utvikling for risikable aktiva. Renter internasjonalt økte svakt i påvente av en mulig renteheving i USA, med unntak av Storbritannia der rentene nådde rekordlave nivåer.

Rentekutt i Storbritannia, renteheving i USA?

Første grep i kjølvannet av Brexit kom fra Bank of England (BoE) da de i starten av august kuttet styringsrenten med 25 basispunkter, til 0,25 prosent. I tillegg varslet sentralbanken ytterligere stimuli gjennom kjøp av stats- og selskapsobligasjoner – et oppkjøpsprogram som ligner mye på det den europeiske sentralbanken (ECB) startet i juni. Dette har presset rentene i Storbritannia til nye bunnoteringer. I sammenheng med BoEs tiltak har markedet også økt forventningene til at ECB vil forlenge og utvide sitt obligasjonskjøpsprogram som følge av lavere vekst- og inflasjonsutsikter i eurosonen.

Uttalelser fra den amerikanske sentralbanken (Fed) har igjen gitt investorer grunn til å tro at vi kan få en renteheving i 2016. Samtidig tror markedet i større grad veien mot en normalisering av rentene vil ta lenger tid og være mer gradvis enn først antatt. BNP-veksten i USA er lavere enn forventet (1,2 prosent i første halvår), men arbeidsmarkedet er stadig i forbedring, selv om de seneste jobbtallene skuffet marginalt. Lønnsveksten er svakt positiv og arbeidsledigheten er fortsatt under 5 prosent. Som før, vil Feds rentebeslutning avhenge av utviklingen i de kommende økonomiske dataene.

Norges Bank har tidligere signalisert at vi kan få et rentekutt i september, men overraskende høye inflasjonstall i juli og august (henholdsvis 3,7 og 3,3 prosent på årsbasis), og et hett boligmarked har fått markedet til å tvile. På den andre siden viser oppdaterte tall fra SSB at anslagene for neste års oljeinvesteringer nedjusteres ytterligere. Dette, sammen med kostnadsfokuset i energisektoren, åpner for rentekutt. Norges Bank offentliggjør sin beslutning 22. september.

Aksje- og kredittmarkedene fortsetter opp

MSCI World (verdensindeksen) var opp 0,4 prosent målt i lokal valuta, men for norske investorer endte den ned 0,9 prosent på grunn av en sterkere krone (se nøkkeltall for mer info). Oslo Børs fondsindeks var opp 0,7 prosent og har hittil i år levert 1,7 prosent, der mye av avkastningen kom i juli.

Kredittmarkedene hadde nok en sterk måned. Etter at uroen rundt Brexit la seg, har rentene kommet svakt opp på global basis. Lavere kredittpåslag for kredittobligasjoner har likevel mer enn oppveid for renteoppgangen, og obligasjonseiere har i det store og hele opplevd positiv avkastning i juli og august. Obligasjoner denominert i britiske pund har økt mest i verdi som resultat av både lavere kredittpåslag og fallende renter i UK.

Gode investeringer viser seg over tid

Forvalternes jobb er å identifisere selskaper som kan gjøre det bedre enn det markedet forventer og priser inn. De skal finne selskaper der det er avvik mellom dagens aksjepris og deres eget estimat på aksjens «underliggende verdi». Vår jobb som kapitalforvalter er å plukke forvalterne som har best forutsetning for å lykkes med nettopp det. Slik markedet fremstår i dag er vi opptatt av å plukke forvaltere med brede og fleksible mandater. Det globale investeringsuniverset er nesten uendelig stort, og selv dyre markeder kan inneholde enkeltaksjer som er attraktivt priset relativt til sitt fulle potensiale.

Felles for slike selskaper er at den langsiktige verdien av aksjene påvirkes i større grad av selskapets egen utvikling enn trendene i markedet for øvrig. Men det kan ta tid før den underliggende verdien reflekteres i aksjekursen, selv om man helst skulle sett at det skjedde over natten. Dette er en av grunnene til at vi forteller våre kunder at de skal være tro mot sin strategi, særlig i tider hvor det stormer litt ekstra (slik som ved inngangen til 2016). Det lønner seg på sikt.

Nøkkeltall

PORTEFØLJE ENDRING AUGUST 2016
FH 400,6 %2,5 %
FH 600,6 %1,6 %
FH 800,5 %1,4 %
FH 1000,4 %2,1 %
AKSJEINDEKSER
Oslo Børs Fondsindeks – OSEFX0,7 %1,7 %
Globale Aksjer – MSCI World (NOK)-0,9 %-1,1 %
Fremvoksende markeder – MSCI EM (NOK) 1,5 %7,9 %
RENTEINDEKSER
3. mnd. norsk statsindeks0,0 %0,4 %
Global Obligasjonsindeks – Barclays Global Agg (NOK)0,0 %6,6 %
VALUTA OG RÅVARER
Crude Oil spot8,4 %24,9 %
USD/NOK*-1,2 %-5,8 %
EUR/NOK*-1,5 %-3,5 %

*              Økning betyr svekkelse av NOK
Back To Top