skip to Main Content
Investeringskommentar: Arctic Aurora LifeScience

Investeringskommentar: Arctic Aurora LifeScience

Det er nå et kvartal siden helsefondet Arctic Aurora LifeScience ble tilgjengelig for Forvaltningshusets kunder. En viktig del av vår jobb er å forsikre oss om at de som forvalter våre kunders midler gjør det på en god måte, og at de er i stand til å utnytte sine fortrinn til å skape verdier for våre kunder.

Opportunistiske investeringer

Forvaltningshuset er av den oppfatning at en bredt diversifisert portefølje skal danne grunnlaget i enhver investeringsportefølje. For våre kunder reflekteres dette gjennom våre anbefalte modellporteføljer. I et utfordrende investeringsunivers med rekordlave rentenivåer og volatile aksjemarkeder er det også viktig å være på jakt etter alternative avkastningsdrivere. Slike opportunistiske investeringer vil kunne være et interessant tillegg til modellporteføljene, og det er opp til hver enkelt kunde, i samråd med sin rådgiver, å vurdere ulike muligheter etter hvert som de oppstår. En slik mulighet er nettopp helsesektoren. Vi tror sektoren går en veldig spennende tid i møte i årene som kommer, med solide langsiktige utsikter knyttet til demografi, medisinsk behov, global økonomisk vekst og innovasjon.

God avkastning

Arctic Aurora LifeScience sin investeringsstrategi er å bygge en portefølje der meravkastning fra Life Science utfylles med gode bidrag fra store, solide farmasiselskaper, som skal gi god balanse mellom avkastning og risiko. Forvalterne fokuserer på å finne gode selskaper som løser nye medisinske behov og som har store kommersielle muligheter.

Et viktig tema i investeringsprosessen er å identifisere potensielle oppkjøpskandidater. I løpet av september mottok et av fondets posisjoner, Vitae, et oppkjøpstilbud fra Allergan i USA. Dette budet har bidratt til fondets svært sterke avkastning den siste tiden.

Arctic Aurora LifeScience Class H hedged NOK har steget med 8,64 % siden oppstart, mot 1,69 % for referanseindeksen. Forvaltningshuset anbefaler langsiktige investeringer, slik at ett kvartals avkastningstall er for kort tid til å felle noen form for dom. Likevel gir det oss en bekreftelse på at forvalterne i dette fondet gjør gode valg for sine investorer.

Forvalterteamets fortrinn

Å investere i bioteknologi og legemiddelutvikling vil på generelt grunnlag kreve en dyp forståelse for fagfeltet biologi. Men det fordrer også at man har innsikt i det regulatoriske og kommersielle aspektet tilknyttet utviklingen av legemidler og nye behandlingsformer. Dette innebærer eksempelvis forståelse og tolkning av kliniske studier, samt forståelse av markedsdynamikken blant mindre bioteknologiselskaper og de større legemiddelselskapene som står bak finansieringen av videre forskning og utvikling. De større legemiddelselskapene er i tillegg svært gode på distribusjon og salg, noe de innovative bioteknologiselskapene mangler.

Forvalterteamet i Arctic Aurora LifeScience består av industrieksperter og erfarne porteføljeforvaltere innen helsesektoren. Chief Investment Officer Ulrica Slåne Bjerke har mer enn 25-års erfaring innenfor analyse og forvaltning, og kan vise til svært god avkastningshistorikk fra forvaltningen av helsesektor-porteføljen til AP3 (AP3 er ett av fem fond i det svenske allmenne pensjonssystemet). Porteføljeforvalter Torbjørn Bjerke har på sin side over 25-års erfaring fra ledende stillinger innen legemiddelutvikling, fra forsker i store internasjonale selskaper, til stillinger som Chief Science Officer og Chief Executive Officer for både unoterte og børsnoterte bioteknologiselskaper.

For mange av Forvaltningshusets kunder kan dette fondet og andre opportunistiske fondsforvaltere være interessante investeringsløsninger. Ta kontakt med din rådgiver i Forvaltningshuset hvis du ønsker mer informasjon, eller fyll ut skjemaet under.

Back To Top