skip to Main Content
Investeringskommentar – Helsesektoren

Investeringskommentar – Helsesektoren

Etter hvert som vi har nærmet oss valgdagen i USA, har helsesektoren på ny kommet under press. Det er hovedsakelig utsagn fra presidentkandidatene (og andre politiske beslutningstakere) omkring den potensielle prisreguleringen av medisiner og generell reform av helsevesenet i landet som skaper usikkerhet. Selv om denne «støyen» har hatt en direkte effekt på aksjekursene til både legemiddel- og bioteknologiaksjer, er det mindre sikkert at de sterke fundamentale faktorene som underbygger helsetrenden er påvirket av politisk retorikk.

Fundamentale forhold viktigst

Når man investerer i helsesektoren bør målet være å fokusere på de strukturelle fundamentale forholdene (demografi, globalisering, innovasjon, selskapsspesifikke forhold) i større grad enn det skiftende politiske bildet. Vi anser helsesektoren som en attraktiv del av markedet fordi vi tror at etterspørselsveksten som følger av demografiske endringer (befolkningen blir eldre, livsstilsykdommer øker) er en vedvarende og langvarig trend. Dette vil underbygge veksten til de mer etablerte selskapene, samtidig som innovasjon i bioteknologi vil føre til nye og bedre måter å behandle ulike sykdommer på, både livsstilsrelaterte og andre. Demografisk utvikling i fremvoksende markeder er én av etterspørseldriverne, hvor enkel medisinering kan redusere høye dødelighetstall. I tillegg er den stadig voksende middelklassen i fremvoksende markeder ytterligere en driver til fremtidig vekst – de vil med økt livskvalitet bli rammet av de samme livsstilssykdommene som vi har i vesten.

Etter vårt syn er det kombinasjonen av den underliggende trenden fra etterspørselssiden, samt innovasjonen som gjøres på tilbudssiden som vil være avgjørende for den videre utviklingen i helsesektoren – ikke resultatet av en politisk valgkamp.

Kortsiktige svingninger er ikke til å unngå

Den lange positive trenden vi ser for oss vil likevel kunne oppleve svingninger, som vi har opplevde den siste måneden. Selv etter valget, vil det kunne ta tid før man får mer klarhet i hva som blir de viktigste sakene for den neste administrasjonen i USA. Men i alle tilfeller anser vi det som usannsynlig at den eventuelle politikken som innføres vil kunne endre behovet for innovasjon innenfor medisin, ei heller det demografiske bildet og etterspørselsveksten for medisin som følger med det.

Dette mener vi en god forvalter skal fokusere på

  • Innovasjon, forskning, vekst og gode resultater
  • Finne selskaper som løser nye medisinske behov og som har store kommersielle muligheter
  • Ikke eie legemiddelselskaper med «gammeldagse» strategier hvor de øker prisene på etablerte legemidler uforholdsmessig mye (slike selskaper har blitt hardt straffet i aksjemarkedet det siste året og det er slike forretningsmodeller politikerne vil ha til livs).

Vårt utvalgte/anbefalte fond innen helse, Arctic Aurora LifeScience, bygger en portefølje der meravkastning fra bioteknologi utfylles med gode bidrag fra store, solide farmasiselskaper, som skal gi god balanse mellom avkastning og risiko. Vi mener forvalternes kompetanse og fondets strategi er optimalt tilpasset for å ta del i veksten i helsesektoren.

Back To Top