skip to Main Content
Markedskommentar – Desember 2016

Markedskommentar – desember 2016

  • Trump seiret
  • Bred oppgang i aksjemarkedet
  • Lange renter steg for andre måned på rad
  • OPEC-enighet sendte oljeprisen opp

She didn’t win

Presidentvalget i USA var den klart viktigste hendelsen i november. Markedet steg først i takt med økt sannsynlighet for Clinton seier, og overrasket ved å stige videre da hun tapte (valguken ble beste uke i det amerikanske aksjemarkedet siden 2014!). Investorer tok raskt innover seg at Trump-seieren vil kunne medføre skattelettelser, økte infrastrukturinvesteringer og pro-business politikk. Forventninger om en ekspansiv finanspolitikk løftet inflasjonsforventningene, og bidro samtidig til at lange renter steg kraftig (renten på en 10- årig statsobligasjon steg med over 50 basispunkter i november). Usikkerheten for hva som kan skje på lengre sikt (proteksjonisme, sterkere dollar, høyere statsgjeld, økt budsjettunderskudd, inflasjon) har foreløpig blitt satt på vent i aksjemarkedene.

Økt aktivitet fra Fed

Den amerikanske økonomien er i stadig bedring. Moderat vekst, tiltagende inflasjon og lav arbeidsledighet gjorde at den amerikanske sentralbanken (Fed) satt opp renten i går (torsdag kveld). Det forventes at Trumps potensielle finanspolitiske planer, på toppen av en økonomi som nærmer seg full sysselsetting, vil kreve en strammere politikk fra den amerikanske sentralbanken fremover.

Solide aksjemarkeder

De globale aksjemarkedene (MSCI World) utviklet seg positivt, og endte måneden opp 2,1 prosent i lokal valuta og 4,7 prosent i norske kroner. November ble dermed en av de beste månedene i år. Fremvoksende markeder, med unntak av Russland som ser ut til å nyte godt av Trumps seier, hadde en svak måned. Forventninger om økt amerikansk proteksjonisme sammen med en betydelig dollarstyrkelse sendte MSCI EM ned 1,6 prosent målt i norske kroner.

Norske aksjer, målt ved Oslo Børs Fondsindeks, steg med 2,1 prosent i november, og er hittil i år opp 7,5 prosent. Høyere statsrenter og stigende råvarepriser har i de siste månedene har gitt god avkastning i bank- og sykliske aksjer globalt sett, også i Norge. Aksjer som Statoil, Norsk Hydro og Yara har steget i verdi, mens teknologi- og konsumaksjer har falt.

Lange renter opp

Barclays Global Aggregate, den brede globale obligasjonsindeksen, har falt med nærmere 3 prosent siden sensommeren, i takt med at lange renter har steget. Bedre vekstutsikter, frykt for nedtrapping fra den europeiske sentralbanken og økte inflasjonsforventninger har presset opp rentene. I tillegg til stigende renter, økte også risikopåslaget for kredittobligasjoner samlet sett i november, men det var betydelige regionale forskjeller og unntak. Eksempelvis har kredittpåslaget for obligasjoner utstedt av bank- og finansinstitusjoner i USA falt, ettersom det forventes en mildere regulering under Trump-administrasjonen.

OPEC-enighet gav oljeprisløft

Etter flere måneder med frem og tilbake ble OPEC-medlemmene omsider enige om kutt i oljeproduksjonen. Dette var det første kuttet i produksjon på over 8 år. Det antas at avtalen vil redusere den globale produksjonen av olje med omtrent 2 prosent. Avtalen førte til at oljeprisen steg betydelig. I tillegg til OPEC-kutt forventes det at flere andre oljeproduserende land også vil enes om produksjonsbegrensninger. Skeptikerne sår likevel tvil om de oljeproduserende landene vil holde det de lover, og viser til tidligere hendelser der flere land i realiteten «jukser» på de avtalte produksjonskuttene.

Regionale ulikheter og politisk spenning fortsetter

Med en bølge av populisme i deler av den vestlige verden, kan vi forvente noe uro rundt kommende valg i Europa, samtidig som det er knyttet spenning til hvordan Trumps politikk vil arte seg. Ulikheter på tvers av økonomiske regioner, divergerende pengepolitikk og volatile råvarepriser legger forholdene til rette for en fortsettelse av de markedssvingningene vi har sett i år. Med et økonomisk bakteppe i gradvis bedring, byr dette på spennende muligheter for våre anbefalte forvaltere til å skape meravkastning fremover.

Nøkkeltall


 PORTEFØLJEENDRING NOVEMBER2016
FH 400,3 %2,5 %
FH 600,8 %2,3 %
FH 801,3  %1,8 %
FH 1002,1 %1,6 %
AKSJEINDEKSER
Oslo Børs Fondsindeks – OSEFX2,1 %7,5 %
Globale Aksjer – MSCI World (NOK)4,7 %1,6 %
Fremvoksende markeder – MSCI EM (NOK)-1,6 %7,0 %
RENTEINDEKSER
3. mnd. norsk statsindeks0,0 %0,5 %
Global Obligasjonsindeks – Barclays Global Agg (NOK)-1,6 %3,5 %
VALUTA OG RÅVARER
Crude Oil spot6,1 %37,0 %
USD/NOK*3,1 %– 3,7 %
EUR/NOK*-0,4 %– 6,2 %

*              Økning betyr svekkelse av NOK
Back To Top