skip to Main Content
Veien Videre For Pensjonsselskapet Silver

Veien videre for pensjonsselskapet Silver

Finansdepartementet besluttet fredag 17. februar 2017 å sette pensjonsselskapet Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon. Forvaltningshuset har flere kunder som i dag har pensjonsavtaler med Silver, og mange sitter på en rekke ubesvarte spørsmål.

Det er viktig å presisere noen viktige forhold

 • Den oppsparte kapitalen til Silvers kunder er ikke borte
  • Fra ulike mediakilder er det skrevet om fripolisekundenes mulige tap av pensjon. Med bakgrunn i de fakta som er kjent så langt, så er det kun i den såkalte fremtidige garantirenten kundene kan forvente en avkortning i pensjonen. Den enkelte kundes fripolise har avtalt en fremtidig årlig garantirente. Denne renten har kun en verdi for kunden i de årene hvor forvaltningen av midlene gir en lavere avkastning enn den garanterte renten. For Silvers kunder er denne i snitt ca. 3,5 %.
 • Silver er ikke konkurs
  • Silver har ikke gjort noe galt, og de er heller ikke konkurs. Konkurs forekommer når egenkapitalen er tapt, og det er ikke tilfelle for Silver. Solvens II-direktivet som ble innført fra 1. januar 2016 innebar nye kapitalkrav for alle livselskap. Silver har siden den gang fått to utsettelser for å tilfredsstille de nye kravene, og det er dette kravet de ikke har klart å tilfredsstille.
 • Fripolisekunder har ikke kunnet flytte sine avtaler siden de nye kapitalkravene ble innført
  • Siden de nye kapitalkravene ble innført, er det ingen livselskap som har ønsket å ta imot fripoliseavtaler med garanterte forpliktelser fra andre selskaper. Det har derfor ikke vært mulig for Silvers kunder med slike avtaler å flytte disse.

Veien videre ved offentlig administrasjon

Vedtaket om offentlig administrasjon fattes av Finansdepartementet etter tilrådning fra Finanstilsynet. Vedtaket fører til et umiddelbart forbud mot at selskapet påtar seg nye forpliktelser og foretar utbetalinger. Virksomheten i selskapet blir med andre ord låst.

Når vedtaket er fattet, skal det oppnevnes et administrasjonsstyre som skal overta styring og kontroll over selskapet. Målet til administrasjonsstyret er å finne en best mulig løsning for kundene, samt sikre likebehandling av kundene. Hvis det ikke er nok midler til å dekke selskapets fremtidige forpliktelser og tap andre fordringshavere vil påføres fordi selskapet er satt under offentlig administrasjon, så må de gjenværende midlene fordeles. Siden alle kunder har lik prioritet, må eventuell avkortning fordeles likt mellom kundene.

Administrasjonsstyret skal finne en løsning som sikrer at selskapets virksomhet kan:

 • Drives videre, eller
 • Undersøke mulighet for fusjon med/salg til et annet selskap, eller
 • Avvikles

Frem til en beslutning er fattet, så vil det være en periode med usikkerhet for kundene. Offentlig administrasjon er en konkurslignende prosess. I likhet med konkurslovgivningen, er formålet med offentlig administrasjon å ivareta kreditorenes interesser, som i dette tilfellet er Silvers kunder.

Administrasjonsstyret må imidlertid behandle denne saken raskt, slik at Silvers kundene kommer minst mulig skadelidende ut av denne situasjonen.

Ta kontakt med din formuesforvalter dersom du har noen spørsmål, eller på 02250 eller post@forvaltningshuset.no.

Back To Top