skip to Main Content
Oppdatering Vedrørende Silver

Oppdatering vedrørende Silver

Administrasjonsstyret i Silver Pensjonsforsikring AS (UOA) har besluttet at selskapet skal utbetale halv pensjon 15. mars 2017. Hensynet til likebehandling av kundene er årsaken til beslutningen.

Utbetalingene utgjør 50 % av hva som skulle blitt utbetalt under normale omstendigheter, og beløpet gjelder før skattetrekk. Det foretas skattetrekk av det reduserte beløpet som kommer til utbetaling. For pensjonsavtaler med investeringsvalg vil verdi per 17. februar 2017 (da selskapet ble satt under offentlig administrasjon) legges til grunn.

Administrasjonsstyret har videre bestemt at det skal foretas tilsvarende utbetalinger den femtende dag i kommende måneder.

Hvis det skulle vise seg at 50 % utbetaling av pensjoner er for høyt, vil det – generelt eller i forhold til enkeltpensjonister – kunne besluttes å redusere utbetalingen av pensjoner eller stanse pensjonsutbetalingene eller bli krevd tilbakebetaling.

Dette gjelder kun for pensjonsavtaler hvor det var foretatt pensjonsutbetalinger forut for vedtaket om å sette selskapet under offentlig administrasjon. Pensjonsavtaler hvor utbetaling ikke var startet på tidspunktet for administrasjonsvedtaket er under vurdering.

Administrasjonsstyret har ikke tatt stilling til hvorvidt delvis utbetaling bør skje også for disse pensjonsavtalene. Det vil bli gitt nærmere informasjon fra administrasjonsstyret når de har tatt stilling til dette spørsmålet, ventelig innen 15. april 2017 (dato for neste utbetaling).

Bakgrunnen for beslutningen er en foreløpig gjennomgåelse administrasjonsstyret har foretatt av selskapets økonomiske stilling, hvor det er avdekket at selskapet ikke har tilstrekkelig kapital til å oppfylle gjeldende solvensregelverk.

Reduksjonen i utbetalingene bidrar til å sikre likebehandling av selskapets kunder. Det tar også hensyn til at de som frem til nå har mottatt løpende utbetalinger av pensjon fortsatt får pensjonsutbetalinger

Ta kontakt med din formuesforvalter dersom du har noen spørsmål, eller på 02250 eller post@forvaltningshuset.no.

Back To Top