skip to Main Content
Markedskommentar – August 2017

Markedskommentar – August 2017

  • Globale aksjer fortsatte oppover
  • Sterkere krone, svakere dollar
  • Oslo børs med årest beste måned

Juli var en rolig måned med moderate bevegelser i rente og aksjemarkedene. Målt i lokal valuta endte det globale aksjemarkedet opp litt over 2 prosent. En sterkere krone gjorde likevel at måneden ble svakt negativ for norske investorer investert i utenlandske aksjer. Oslo Børs hadde sin beste måned hittil i år, med en oppgang på over 4 prosent målt ved fondsindeksen (OSEFX). Oslo Børs tok dermed litt inn på de øvrige nordiske børsene, som har hatt et solid første halvår.

Aksjemarkedene

De globale aksjemarkedene (MSCI AC World) endte måneden opp 2 prosent målt i lokal valuta. I norske kroner endte indeksen ned 3,4 prosent på grunn en sterkere krone (og svakere dollar). Moderat, men stabil inflasjon, oppgang i råvarepriser, lave renter og gode kvartalsresultater fra selskapene tegner et fortsatt godt klima for aksjer.

Norske aksjer, målt ved Oslo Børs Fondsindeks, hadde en sterk måned og var opp 4 prosent. Tungvektere som DNB, Telenor og Norsk Hydro trakk opp Oslo Børs. Råvarerelaterte aksjer hadde også en god måned.

Små bevegelser i rentemarkedene

Bevegelsene i rentemarkedene var beskjedne, norske og europeiske statsrenter var litt opp, i USA var de så å si uendret. For kredittobligasjoner, både av høy og lavere kvalitet, falt risikopåslaget noe, hvilket samlet sett løftet obligasjonsprisene. Reduksjonen i risikopåslaget var bredt, men den største nedgangen skjedde i eurodenominerte obligasjoner.

Inflasjonen lar vente på seg

De siste nøkkeltallrapportene viser at arbeidsledigheten fortsetter å falle i både USA og Europa. I USA må vi tilbake til 2007 for å finne tilsvarende lave nivåer, og for Europas del tilbake til 2009. Til tross for lav arbeidsledighet lar inflasjonen vente på seg.

Den amerikanske sentralbanken (Fed) bekrefter at økonomien og arbeidsmarkedet er på linje med forventningene, men understreker at inflasjonen er et godt stykke under målet på 2 prosent (kjerneinflasjonen var 1,7 prosent på årsbasis i juli). Dette åpner opp for spørsmål om hvorvidt det blir flere rentehevinger i år eller om det blir skjøvet ut i 2018. I motsetning til den europeiske sentralbanken, som fortsatt kjøper obligasjoner for 60 mrd. euro i måneden, avsluttet Fed sitt obligasjonskjøpsprogram i 2014. Neste steg for Fed vil derfor også innebære nedsalg av obligasjonsporteføljen som den bygget seg opp under QE perioden.

Den europeiske sentralbanken (ECB) sa i en pressemelding i juli at de er fornøyd med utviklingen i økonomien, men presiserte også at inflasjonen er for lav og at de stimulerende tiltakene (QE) fortsatt er nødvendige.

NØKKELTALL OG INDEKSERJULI2017
Oslo Børs Fondsindeks – OSEFX4,0 %6,0 %
Globale Aksjer (NOK)1-3,4 %4,4 %
Fremvoksende markeder (NOK)20,0 %15,4 %
Globale obligasjoner (NOK)30,3 %1,7 %
Crude Oil spot7,4 %-7,3 %
USD/NOK4-5,6 %-8,9 %
EUR/NOK4-2,3 %2,4 %
1MSCI World 2MSCI EM 3Barclays Gl. Agg. 4positivt tall = svekkelse av NOK
Back To Top