skip to Main Content
Markedskommentar – September 2017

Markedskommentar – September 2017

  • Geopolitisk uro
  • Kvantitative lettelser i revers
  • Oppjustert global vekst, men fortsatt lav inflasjon
  • Svakere dollar

August ble en måned med små bevegelser i rente og aksjemarkedene. Geopolitisk uro i forbindelse med våpentesting på Koreahalvøya, noe lave inflasjonstall og reduserte forventninger til renteheving i USA trakk globale renter ned. Aksjemarkedene var relativt upåvirket av Nord-Koreas prøveoppskytinger, og beveget seg ikke stort mer enn man kan forvente; målt i lokal valuta endte det globale aksjemarkedet opp litt over 1 prosent. En svakere dollar førte til at måneden ble negativ for norske investorer investert i utenlandske aksjer. På makronivå holder veksten seg fortsatt god. Den globale kvartalsvise BNP-veksten var på omtrent 4 prosent i andre kvartal, høyest siden 2010.

Kvantitative lettelser i revers

Det var lenge forventet at den amerikanske sentralbanken (Fed) ville komme med en renteheving i september, men signaler fra sentralbanken i sommer har gjort at markedet i stedet forventer annonseringen av et langsiktig program for å redusere sentralbankens balanse. Fra 2008 til 2014 kjøpte den amerikanske sentralbanken obligasjoner for å stimulere økonomien (kvantitative lettelser) og skape likviditet i markedet. Feds balanse vokste i denne perioden til over 4.500 milliarder dollar og har holdt seg stabil på det nivået siden. Reverseringen av de kvantitative lettelsene vil trolig skje ved at Fed delvis slutter å reinvestere obligasjoner som går til forfall. Ettersom kvantitative lettelser har vært med på å løfte aktivapriser i etterkant av finanskrisen, er det naturlig at investorer undrer seg over effektene ved å reversere disse lettelsene igjen. Feds mål er derfor å gjennomføre en forutsigbar og saktegående reduksjon av balansen som ikke påvirker finansmarkedene negativt.

I denne sammenhengen er det verdt å nevne hvorfor Fed normaliserer pengepolitikken, og at det skjer fordi det går bra i for den amerikanske økonomien. BNP veksten for 2. kvartal i USA har blitt forsiktig oppjustert til over 3 % på årsbasis, basert på solide forbrukstall. Dette har også ført til et mer positivt syn på 3. kvartalstallene, og videre en svak oppjustering av forventet BNP-vekst. Samtidig er arbeidsmarkedet meget solid og selskapenes inntjening er god.

Aksjemarkedene

De globale aksjemarkedene (MSCI AC World) endte måneden opp 1 prosent målt i lokal valuta. I norske kroner endte indeksen ned 1,5 prosent på grunn en svakere dollar. Norske aksjer, målt ved Oslo Børs Fondsindeks, hadde en svakt positiv måned og var opp 0,8 prosent.

Fallende renter og økt risikopåslag

Rentene falt både internasjonalt og i Norge gjennom måneden. For kredittobligasjoner, både av høy og lavere kvalitet, økte risikopåslaget og nullet ut den positive utviklingen vi så i juli.

Svak dollar

Dollar Index Spot (DXY), som viser utviklingen av dollarkursen mot en global valutakurv, har falt med nesten 10 prosent siden årsskiftet. Det er flere mulige forklaringer på dollarsvekkelsen. Ved inngangen til året var det usikkerhet knyttet til tilstanden i Eurosonen, både med tanke på økonomisk vekst og politisk usikkerhet. Gjennom året har disse usikkerhetsmomentene sakte ebbet ut; veksten har tatt seg opp betraktelig og EU-motstanderne har tapt valgene. På den andre siden av Atlanteren har Trump slitt med å få gjennomslag for mange av reformene han ønsket å få på plass, veksten har vært moderat og samlet sett har dette redusert forventningene til at Fed vil heve renten i samme tempo som indikert. Disse faktorene kan sammen ha påvirket dollarkursen.

NØKKELTALL OG INDEKSERAUGUST2017
Oslo Børs Fondsindeks – OSEFX0,8 %6,8 %
Globale Aksjer (NOK)1-1,4 %3,0 %
Fremvoksende markeder (NOK)20,7 %16,3 %
Globale obligasjoner (NOK)30,6 %3,7 %
Crude Oil spot0,2 %-7,2 %
USD/NOK4-1,4 %-10,2 %
EUR/NOK4-0,6 %1,8 %
1MSCI World 2MSCI EM 3Barclays Gl. Agg. 4positivt tall = svekkelse av NOK
Back To Top