skip to Main Content
Hvordan Skal Man Få Sparepengene Til å Vokse I Dagens Marked?

Hvordan skal man få sparepengene til å vokse i dagens marked?

Hvordan bør man gå frem for å få sparepengene til å vokse i dagens marked, når man tar skal veie forventet avkastning og risiko mot hverandre? Hvilke hensyn bør tas? Hvordan konstruerer man sin egen skreddersydde investeringsportefølje på en best mulig måte?

Aksjer med globalt perspektiv og bredt investeringsmandat

I et marked der rentene har vært lave lenge og tilgangen til kapital har vært høy er det en fare for at enkelte verdipapirer blir høyt priset. Vi er derfor opptatt av å sette sammen porteføljer med en betydelig andel av globale forvaltere som har en aktiv investeringsstrategi. Ved slike strategier har forvalterne anledning til å avvike fra sine respektive referanseindekser. Denne fleksibiliteten gjør at de kan investere i gode enkeltselskaper, og samtidig utnytte seg av attraktive markeder og regioner. På samme måte kan risikoen reduseres ved å ta mindre eksponering mot regioner eller sektorer som virker særlig utsatte for fremtidig negative bevegelser.Globale innslag i renteporteføljen

En diversifisert investeringsportefølje bør også bestå av renteelementer, men det er avgjørende å velge rente- og obligasjonsfond som kan tilpasse seg et varierende markedsklima, samt utnytte bredden i rentemarkedet. Vi foretrekker aktive forvaltere av globale valutasikrede obligasjonsfond som har fleksible investeringsmandater. I en periode med lave renter er det også viktig med en dynamisk tilnærming til land, durasjon (rentesensitivitet) og kredittrisiko. Det lave rentenivået krever en andel kredittrisiko i renteporteføljen, men vi er forsiktige med å være for konsentrert i enkeltregioner. Globale high-yield fond (høyrentefond) er derfor å foretrekke ettersom de reduserer risikoen rundt enkeltbransjer og utstedere.

Fremtidsrettet forvaltning

Ved utvelgelse av fond og forvaltere har mange lett for å fokusere i for stor grad på historisk avkastning. Historisk avkastning sier dessverre pent lite om fremtiden, men historikken kan imidlertid si noe om konsistens i forvaltningen, om strategien har fungert under ulike markedsforhold osv. (vi er forsiktige med å genierklære forvaltere som har levert god avkastning i et marked som kun har gått oppover). Vi er opptatt av å vite hva forvalterne har gjort riktig, og om de kan gjenta de rette valgene også fremover.

Vi er derfor opptatt av å vite hva forvalterne har gjort riktig og om de kan gjenta de rette valgene fremover. Dette krever både kvantitativ og kvalitativ analyse, der sistnevnte krever mye ressurser og er vanskelig gjennomførbar for enkeltinvestorer. Resultatet av vårt arbeid skal føre til at porteføljene til enhver tid inneholder de fond og forvaltere som har best forutsetning for å levere gode resultater, fremover.

Eiendom

Porteføljene har et innslag av nordiske eiendomsaksjer. Eiendom som aktivaklasse fungerer godt som porteføljeinnslag i et lavrenteklima ettersom det gir tilgang til stabile inflasjonsjusterte leieinntekter som holder seg til tross for fallende aktivapriser. Vi ser at den totale porteføljerisikoen reduseres ettersom aktivaklassen over tid beveger seg ulikt i forhold til aksjer og renter.Valuta

Vi valutasikrer alle våre rentefond, men som regel ikke de globale aksjefondene. Dette gir en risikospredning som demper fallende energipriser og norsk aksjeprisfall. I tidsperioder med lav økonomisk vekst i Norge vil kronen typisk svekke seg mot en global valutakurv. Da vil investeringer i fremmed valuta stige i takt med kronesvekkelsen.

Opportunistiske investeringer

I tillegg til å tilby godt sammensatte og diversifiserte modellporteføljer, ønsker vi å presentere alternative investeringsmuligheter når de byr seg. Slike investeringer er ofte ikke en del av en investors kjerneportefølje ettersom de kan inneha egenskaper som gjør at de ikke er egnet for alle typer investorer. For investorer som er egnet kan imidlertid slike investeringer ha en rekke karakteristikker som ved riktig bruk kan forbedre totalporteføljen:

  • Tilfører totalporteføljen alternative kilder til avkastning
  • Kan redusere markedsrisikoen, men stiller samtidig større krav til den enkelte forvalters dyktighet
  • Mulighet for aktiv og konsentrert forvaltning gjort av spesialister

Vi mener at opportunistiske investeringer skal fungere som et supplement til en ellers veldiversifisert investeringsportefølje.

Bli kontaktet av en av våre formuesforvaltere

Back To Top