skip to Main Content
Markedskommentar – Desember 2017

Markedskommentar – Desember 2017

  • Globale aksjer fortsetter oppturen
  • Gode makrotall
  • Svak norsk krone

De globale aksjemarkedene steg videre i november og har nå lagt bak seg 13 måneder med positiv utvikling. Oslo Børs beveget seg mot strømmen og falt ca. 1,8 prosent, men er opp over 14 prosent hittil i år (målt ved Oslo Børs fondsindeks). Lange globale renter har beveget seg tilnærmet sidelengs de siden oktober, litt opp i USA og motsatt vei i Norge og Europa.

Gode makrotall i USA og Europa

Økonomiske nøkkeltall tegner stadig et positivt bilde av den amerikanske økonomien. Vekstanslagene ligger så vidt foran forventningene, for tredje kvartal ser BNP-veksten ut til å være 3,3 prosent på årsbasis (høyeste måling siden 2014). Arbeidsmarkedet fremstår som meget solid i det store bildet, men sentralbanksjef Janet Yellen uttrykte i sin tale til kongressen i slutten av november bekymring for forskjeller i arbeidsledighet innenfor deler av befolkningen (høyere i enkelte minoritetsgrupper og lavinntekstjobber som er utsatt for automatisering). Til tross for økende økonomisk aktivitet og et stadig sterkere arbeidsmarked er inflasjonen fortsatt under den amerikanske sentralbankens langsiktige mål på 2 prosent. Den moderate inflasjonen antas å være midlertidig, og Fed hevet (som forventet) renten med 25 basispunkter den 13. desember til intervallet 1,25 % – 1,50 %. Dette er den femte rentehevingen siden Fed begynte å stramme inn pengepolitikken i slutten av 2015.

Også i eurosonen fortsetter økonomiske nøkkeltall å peke oppover. Blant annet ser vi økt kapasitetsutnyttelse i industrien og fallende arbeidsledighet i stadig flere land. Den positive utviklingen i eurosonen og øvrige deler av verden kan forklare noe av den svake utviklingen til dollaren, som har svekket seg med ca. 8 prosent målt mot en global valutakurv gjennom 2017.

Svake boligpriser er antagelig en medvirkende årsak til kronesvekkelsen vi har sett de senere månedene hjemme i Norge. Utenlandske investorer frykter muligens de potensielle negative smitteeffektene et langvarig boligprisfall kan ha på resten av økonomien. Norges Bank på sin side er mindre bekymret for nedkjølingen i boligmarkedet. En gradvis nedgang i boligprisene vil redusere risikoen for et større fall frem i tid. Norges Bank indikerer at de til jul neste år kan heve renten, men skeptikere mener det vil gå lenger tid.

Opptur i de globale aksjemarkedene

De globale aksjemarkedene (MSCI AC World) endte måneden opp 1,3 prosent målt i lokal valuta. I norske kroner endte indeksen opp 3,3 prosent, hjulpet av en svakere utvikling i kronekursen. Teknologiaksjer, som har hatt en meget sterk utvikling i 2017, tok en pause i november til fordel for mer ikke-sykliske sektorer. Pause til tross, det er verdt å nevne at de såkalte FAANG-aksjene (Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google) har løftet teknologisektoren til nye høyder i år og er opp henholdsvis 50%, 48%, 50%, 44% og 29%.

Norske aksjer, målt ved Oslo Børs Fondsindeks, endte måneden ned 1,8 prosent, men er til sammenligning hittil i år opp ca. 14 prosent. Verdt å merke seg er det i år de store tunge selskapene som har hatt mest å si for Oslo Børs’ utvikling. Mid-cap indeksen (mellomstore selskaper) er kun opp 2,5 prosent i år og small-cap indeksen (små selskaper) er ned 2,8 prosent. Sjømatindeksen, som var opp over 40 prosent i 2016, falt med 6,8 prosent i november og er ned 3,3 prosent hittil i år.

Små bevegelser i statsrenter

Det har vært relativt små bevegelser i rentemarkedene de siste månedene, både i USA og Europa. I USA har økt optimisme og forventninger til renteøkning fra Fed i desember løftet korte renter noe oppover, men de lange rentene har vært relativt uendret (flatere rentekurve). I Norge har rentene falt litt, muligens på grunn av et svakere i boligmarked.

Økt volatilitet i kreditt

Selskapsobligasjoner av høy kvalitet (investment grade) endte måneden tilnærmet uendret. Risikopåslaget gikk noe ut i starten av måneden, men dette reverserte seg ved månedsskiftet. Den brede globale obligasjonsindeksen Barclays Global Aggregate endte måneden opp 0,1 prosent.

Globale selskapsobligasjoner av lavere kvalitet (high yield obligasjoner) falt i starten og tok seg noe inn igjen mot slutten av måneden, men endte i svakt ned. Den svakeste utviklingen så vi i telekom- og handelssektoren.

NØKKELTALL OG INDEKSERNOVEMBER2017
Oslo Børs Fondsindeks – OSEFX-1,8 %14,0 %
Globale Aksjer (NOK)13,3 % 16,6 %
Fremvoksende markeder (NOK)22,0 %28,2 %
Globale obligasjoner (NOK)3 0,1 % 3,5 %
Crude Oil spot2,4 %10,2 %
USD/NOK42,0 %-3,6 %
EUR/NOK44,1 %8,9 %
1MSCI World 2MSCI EM 3Barclays Gl. Agg. 4positivt tall = svekkelse av NOK
Back To Top