skip to Main Content
Markedskommentar – Januar 2018

Markedskommentar – Januar 2018

  • Positiv avslutning på 2017
  • Ny skattereform i USA
  • Globale makrotall viser sterk og synkronisert vekst

2017 ble samlet sett et godt år for de fleste finansielle aktiva. Spesielt var det et godt år for aksjer. Den brede globale verdensindeksen (MSCI ACWI) endte opp 19,8 prosent i lokal valuta, og 17,7 prosent målt i norske kroner. Oslo børs, målt ved fondsindeksen, var opp 2,6 prosent i desember, og endte året opp 17 prosent. På regionsbasis var det fremvoksende markeder som gjorde det best, etterfulgt av USA og Europa. Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 hadde positiv oppgang i 12 av 12 måneder, for første gang siden indeksens oppstart i 1988. Lave renter, redusert politisk risiko og optimisme i verdensøkonomien har bidratt til lav volatilitet i markedet.

Globalt vekstmomentum fortsetter

Den amerikanske sentralbanken (Fed) hevet som forventet renten i desember med 25 basispunkter til intervallet 1,25 % – 1,50 %. Dette var tredje renteheving i 2017 og den femte siden Fed begynte å stramme inn pengepolitikken. Med bakgrunn i et meget sterkt arbeidsmarked og økt økonomisk aktivitet indikerer Fed ytterligere tre rentehevinger i 2018.

På tampen av året fikk president Trump omsider gjennomslag for en ny skattereform i USA, den mest drastiske siden Reagans dager på 80-tallet. Loven blir innført med virkning i 2018 og reduserer blant annet selskapsskatten fra 35 prosent til 21 prosent, noe som ble godt tatt imot av amerikanske selskaper. Effekten på aksjemarkedet var positiv, men dempet.

De globale PMI tallene (konjunkturindikator), var sterke mot slutten av året. Vi har ikke sett så høye nivåer siden 2011. Spesielt gode var tallene for eurosonen, der tallet bikket over 60 (tall over 50 indikerer økonomisk ekspansjon). Økt aktivitet, konsum og vekst i eurosonen, samt nedgang i arbeidsledigheten, åpner for at den europeiske sentralbanken (ECB) kan slutte med de månedlige støttekjøpene av gjeld i eurosonen allerede mot slutten av 2018.

Den positive utviklingen i eurosonen har bidratt til at euroen har styrket seg mot en global valutakurv, inkludert dollar og norsk krone. Valutaspekulantene har bommet på dollarens retning i 2017, da det var forventet at en sterk amerikansk økonomi, samt signaler fra Fed om ytterligere tre renteøkninger i 2018, skulle trekke i retning av en sterkere dollar.

Globale aksjer opp, Oslo Børs med sterk årsavslutning

De globale aksjemarkedene (MSCI ACWI) endte måneden opp 1,3 prosent målt i lokal valuta. I norske kroner endte indeksen opp 0,3 prosent. Energi, syklisk konsum og råvarer steg mest, mens teknologisektoren, som har utviklet seg sterkest gjennom året, falt noe tilbake.

I bakspeilet ser vi at momentum, en fortsettelse av en trend, har spilt en stor rolle for avkastningen i aksjemarkedene i 2017. MSCIs US Momentum Indeks leverte eksempelvis nesten dobbelt av avkastningen til det brede amerikanske markedet. Spekulanter kjøper kursvinnere, og satser på videre kursoppgang uavhengig av selskapenes fundamentale verdier. Det har vært en profitabel strategi siste halvår, men kan også være risikabel når noen først bestemmer seg for å ta profitt og det «roteres ut» av denne typen aksjer over til eksempelvis verdiaksjer.

Norske aksjer, målt ved Oslo Børs Fondsindeks, endte for året opp 17 prosent. Nesten all avkastning kom i andre halvår. Som vi har skrevet om tidligere, så har avkastningen i hovedsak kommet fra de store tunge selskapene: De 10 største aksjene på Oslo Børs stod for 81 prosent av avkastningen. Stigende oljepris har også bidratt positivt. Prisen på nordsjøolje løftet seg til høyeste nivå siden sommeren 2015 og endte på ca. $67 fatet. Ved utgangen av 2017 utgjør energiaksjer ca. en tredjedel av Oslo Børs.

Små bevegelser i rentemarkedet

Både norske og globale langrenter steg marginalt i desember. De norske rentene steg på bakgrunn av en generell bedring i norsk økonomi og at den norske sentralbanken noe overraskende indikerte en renteheving allerede i slutten av 2018. For året sett under ett steg globale statsrenter steg med 12 basispunkter (Barclays Global Treasury Indeks).

Eksponering mot globale høyrenteobligasjoner har i likhet med aksjeeksponering kastet godt av seg de senere årene. Bloomberg Barclays Global High Yield Indeksen gav ca. 8 prosent avkastning i 2017. Selv om kredittmarginene er på historisk lave nivåer taler fundamentale faktorer for at kredittmarkedet fortsatt ser robust ut, både i USA og Europa.

Gode utsikter for 2018

Verdensøkonomien er inne i en ekspanderende fase, der USA har ledet an og eurosonen har fulgt etter siste halvår. Inflasjonen er under kontroll, og sentralbankene i mange land opererer fortsatt med en løs pengepolitikk. Rentene i USA er på vei opp, men i store deler av verden er de fortsatt veldig lave. Vi ser også at bedriftene forsiktig har startet å øke investeringstakten. I USA vil også en rekke bedrifter dra nytte av skatteletter i året som kommer. I sum ser det ut til at risikable aktiva kan fortsette å stige. Enkelte deler av markedet kan fremstå som dyrt, det er derfor viktig med en veldiversifisert portefølje på tvers av aktivaklasser.

NØKKELTALL OG INDEKSERDESEMBER2017
Oslo Børs Fondsindeks – OSEFX2,6 %17,0 %
Globale Aksjer (NOK)10,3 %17,7 %
Fremvoksende markeder (NOK)20,2 %30,5 %
Globale obligasjoner (NOK)30,1 %2,3 %
Crude Oil spot6,3 %17,2 %
USD/NOK4-1,4 %– 5,0 %
EUR/NOK4-0,5 %8,4 %
1MSCI World 2MSCI EM 3Barclays Gl. Agg. 4positivt tall = svekkelse av NOK

 

Back To Top