skip to Main Content
Uro På Verdens Børser

Uro på verdens børser

Etter en lang periode med kontinuerlig oppgang i aksjemarkedene fikk vi (omsider) et børsfall av størrelse. Nedgangen kan ikke sies å være uventet. Slike korreksjoner er vanlig i et oppadgående marked. Korreksjoner skal man som investor ta med fatning og leve gjennom, spesielt denne gangen hvor man faktisk i flere år egentlig har ventet på en korreksjon som ikke har kommet. I urolige perioder blir likevel langsiktighet satt på prøve. Det er derfor viktig å ha et bevisst forhold til risiko og horisont, og ikke la følelsene ta overhånd.

Lange renter og lav volatilitet

Verdensøkonomien er inne i en fase med global synkronisert vekst, samtidig som selskapenes inntjening er veldig sterk. Arbeidsledigheten er fallende og vi ser tendens til at inflasjonen stiger, riktignok ikke mye. Mye av denne globale oppturen kommer av at sentralbankene over lenger tid har stimulert økonomien gjennom lave styringsrenter og/eller systematiske kjøp av verdipapirer (kvantitative lettelser). Nå er vi inne i en periode der lange renter har begynt å snu, nettopp fordi økonomiene går bedre og sentralbankene letter på stimulansene.

Et stigende rentenivå har innvirkning på den fremtidige avkastningen til aksjer. Reverseringen i aksjemarkedene de siste ukene må sees i sammenheng med at lange statsrenter har steget til høyere nivåer, og i årets første måned både raskere og brattere enn forventet. Markedets reaksjon på dette vendepunktet har resultert i en korreksjon, en reprising av aktiva.

Vi observerer også at volatiliteten (svingningene) i markedet har vært på ekstremt lave nivåer de siste årene. Nå som markedene repriser seg, så vil også volatiliteten som en naturlig konsekvens øke kraftig, slik vi har sett spesielt på de amerikanske børsene den siste uken. Svingningene har også blitt forsterket av markedsdeltagere som handler på vegne av forutbestemte algoritmer og tekniske modeller, som tenderer til å følge samme trender og mønstre. Disse vil typisk øke i posisjoner ettersom trender fortsetter (slik de gjorde på slutten av 2017 og inn i 2018), og snu disse posisjonene når trenden reverserer.

Det er en betydelig forskjell mellom en korreksjon av den arten vi ser nå (en «risk-off»-hendelse der tekniske faktorer i stor grad har forsterket fallet) og en hendelse der reverseringen av markedsutviklingen kommer av en mer fundamental endring i det makroøkonomiske eller politiske bakteppet. Det går bra med økonomien rundt oss, og veldig bra med selskapenes inntjening. Det er likevel rimelig å anta at det kan bli volatilt fremover, og i løpet av de kommende ukene kan vi få flere større bevegelser enn det vi har blitt vant til de siste årene.

CBOE VIX volatilitetsindeks

CBOE VIX volatilitetsindeks

Porteføljekonstruksjon, en påminnelse

Forvaltningshuset har i de siste årene konstruert porteføljene med tanke på potensielle korreksjoner, samtidig som vi skal tenke langsiktig, strategisk og høste god risikojustert avkastning. Like viktig, nå som før, er det å eie veldiversifiserte porteføljer fordelt over flere risikofaktorer, aktivaklasser og forvaltere.

Vår filosofi er at investorene skal stå ved sin langsiktige strategi, mens det er den enkelte forvalter av det enkelte fond som er best rustet til å ta taktiske valg. Vi har anbefalt forvaltere med gode systemer for styring av risiko og med defensive egenskaper for å gi best mulig beskyttelse ved eventuelle korreksjoner.

Vi i Forvaltningshuset har lenge forventningsstyrt våre kunder om at aksjemarkedet forventes å gi lavere avkastning enn det vi historisk har sett. Samtidig har vi posisjonert rentedelen av porteføljene for et krevende renteklima, der deler av verden går inn i en normaliseringsprosess, og andre deler fortsatt lever med stimulerende sentralbanker.

Markedstiming er nærmest en umulig oppgave, men langsiktig formuesforvaltning med godt sammensatte porteføljer og forvaltere som har en fleksibel tilnærming til å utnytte markedssvingninger er et godt utgangspunkt for å navigere gjennom urolige farvann.

Ønsker du å bli kontaktet av din formuesforvalter?

Back To Top