skip to Main Content
Markedskommentar – Februar 2018

Markedskommentar – Februar 2018

  • Solide økonomiske nøkkeltall
  • Lange renter stiger markant
  • Uro i aksjemarkedene mot slutten av måneden

Aksjemarkedenes sterke avslutning på 2017 fortsatte inn i 2018. Det amerikanske aksjemarkedet var opp over 7 prosent (S&P 500, USD) i løpet av årets tre første uker, men falt noe tilbake utover måneden. Den brede globale verdensindeksen (MSCI ACWI) endte opp 4,1 prosent målt i lokal valuta. Valutasvingninger førte til regionale forskjeller i avkastningstallene, og justert for kronestyrkelsen endte verdensindeksen ned 0,9 prosent i januar.

Lange renter har steget markant siden nyttår. Amerikansk tiårig statsobligasjonsrente steg fra 2,4 prosent til 2,7 prosent (høyeste notering siden april 2014), og skaper med det utfordringer for aktivapriser på kort og lang sikt. Mot slutten av januar så vi en reversering av senere tids aksjeoppgang, og utover i de første ukene i februar en bred markedskorreksjon.

Amerikanske aksjer

Amerikanske aksjer

Kilde: Thomson Reuters Datastream

 

Økte inflasjonsforventninger og høyere renter

Verdensøkonomien er inne i en fase med global synkronisert vekst, samtidig som selskapenes inntjening er sterk. Arbeidsledigheten er fallende og vi ser tendens til at inflasjonen stiger. Mye av denne globale oppturen kommer av at sentralbankene over lenger tid har stimulert økonomien gjennom lave styringsrenter og/eller systematiske kjøp av verdipapirer (kvantitative lettelser). Nå er vi inne i en periode der lange renter har begynt å snu, nettopp fordi økonomiene går bedre og sentralbankene letter på stimulansene. Et stigende rentenivå har innvirkning på den fremtidige avkastningen til aksjer. Reverseringen i aksjemarkedenes positive utvikling må sees i sammenheng med at lange statsrenter har steget til høyere nivåer, og i årets første måned både raskere og brattere enn forventet. Markedets reaksjon på dette vendepunktet resulterte i børsuro og reprising av aktiva.

Globale aksjer opp, bevegelser i valutamarkedet

De globale aksjemarkedene startet året med nye toppnoteringer. Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 steg markant i årets første uker til toppnotering den 26. januar. Samme tendens så vi i fremvoksende markeder, som i lokal valuta var opp nærmere 6,8 prosent.  Isolert sett ble januar derfor en solid måned i aksjemarkedet. For norske investorer ble mye av oppgangen justert ned på grunn av valutabevegelser. Dollaren svekket seg med 4 prosent målt mot en global valutakurv, USD/NOK falt med nærmere 6 prosent.

Norske aksjer, målt ved Oslo Børs Fondsindeks, endte ned 0,9 prosent i januar. Stigende oljepris løftet energisektoren opp, men sjømat, bygg og anlegg trakk ned.

Bevegelser i rentemarkedet

Lange renter har steget både i USA, eurolandene og i Norge. Renteoppgangen synes godt i markedet for selskapsobligasjoner av høy kvalitet (Investment grade). Den brede indeksen for slike obligasjoner, Bloomberg Barclays Global Aggregate, er nå tilbake på 2016 nivåer. Hovedgrunnen til fallet er i hovedsak indeksens rentesensitivitet som ved årsskiftet var ca. 7 år.

Amerikansk statsobligasjonsrente

Amerikansk statsobligasjonsrente

Kilde: Thomson Reuters Datastream

 Økt volatilitet krever langsiktighet

Etter en lang periode med kontinuerlig oppgang i aksjemarkedene fikk vi (omsider) et børsfall av størrelse. Nedgangen kan ikke sies å være uventet, slike korreksjoner er vanlig i et oppadgående marked og det er lenge siden siste børsfall. I urolige perioder blir likevel langsiktighet satt på prøve. Det er derfor viktig å ha et bevisst forhold til risiko og horisont, og ikke la følelsene ta overhånd. Vi i Forvaltningshuset har i de siste årene satt sammen porteføljer som skal imøtekomme et krevende investeringsklima, der rentene har vært lave og sentralbankpolitikk har påvirket priset prisingen av aktiva. Vi snakker ikke om å være i markedet eller ikke, men hvordan man best kan tilpasse seg på tvers av aktivaklasser og risikofaktorer for å høste god risikojustert avkastning.

NØKKELTALL OG INDEKSERJANUAR2018
Oslo Børs Fondsindeks – OSEFX0,9 %0,9 %
Globale Aksjer (NOK)1-0,9 %-0,9 %
Fremvoksende markeder (NOK)21,7 %1,7 %
Globale obligasjoner (NOK)3-0,8 %-0,8 %
Crude Oil spot3,4 %3,4 %
USD/NOK4-6,0 %-6,0 %
EUR/NOK4-2,8 %-2,8 %
1MSCI World 2MSCI EM 3Barclays Gl. Agg. 4positivt tall = svekkelse av NOK

 

Back To Top