skip to Main Content
Markedskommentar – Mars 2018

Markedskommentar – Mars 2018

  • februar ble en svak måned i aksjemarkedene
  • lange renter flatet ut etter brå oppgang i januar
  • volatiliteten er tilbake

Etter en lang periode med oppgang i de globale aksjemarkedene startet februar med et bratt fall. En av de utløsende årsakene til fallet var overraskende inflasjons- og lønnsveksttall i USA. Tallene henger sammen med et godt vekstbilde og lav arbeidsledighet. Bekymringen er at rentene, som allerede hadde steget mye i januar, ville fortsette oppover og dermed utfordre aksjemarkedene, som har steget mye i løpet av det siste året.   Den brede globale verdensindeksen (MSCI ACWI) endte måneden ned 2,3 prosent målt i lokal valuta. Valutasvingninger førte til regionale forskjeller i avkastningstallene, og justert for en svakere krone endte verdensindeksen ned 1,5 prosent målt i norske kroner.

Global aksjeindeks

Global aksjeindeks

Aksjefall etter en lang periode med oppgang

Etter 14 måneder med positiv utvikling i det globale aksjemarkedet, var kursutviklingen i februar negativ. Til tross for at økonomiske indikatorer og nøkkeltall fortsatt ser veldig bra ut, så vi et stemningsskifte i slutten av januar drevet av inflasjonsbekymringer. Amerikanske aksjer, som hadde steget mye i januar, falt med 3,7 prosent i februar (S&P 500 målt i dollar) og fra toppnoteringen i januar til bunnoteringen i februar med ca. 10 prosent. Fremvoksende markeder, som også kunne vise til meget høy avkastning i januar, falt med nesten fire prosent i måneden målt i lokal valuta. Gitt de sterke januartallene er verdensindeksen (alle markeder) hittil i år opp ca. 0,5 prosent målt i lokal valuta. For norske investorer har en svakere utvikling for kronen i februar dempet fallet i det globale aksjemarkedet noe.

Norske aksjer, målt ved Oslo Børs Fondsindeks, endte opp 0,7 prosent i januar og skilte seg dermed ut fra resten av verden. Mye av oppgangen kan tilskrives sjømatsektoren, der høyere laksepriser gav kursstigning for oppdrettsselskapene.

Lange renter flatet ut

Etter en betydelig renteoppgang i januar, har utviklingen flatet ut noe. Amerikansk 10-årig statsobligasjonsrente steg med 16 basispunkter gjennom måneden, og endte på 2,86 prosent. Den brede globale obligasjonsindeksen Barclays Global Aggregate hadde nok en negativ måned, og er ned 1,2 prosent i år. Globale høykvalitetsobligasjoner har historisk sett fungert som en motvekt når aksjemarkedet har falt, men ikke denne gangen. Dette skyldes i hovedsak renteøkningen, som isolert sett gjør at verdien av obligasjoner faller. Økt risikopåslag i februar har gjort at globale høyrenteobligasjoner (high yield) har også har falt noe tilbake den siste tiden, riktignok betydelig mindre enn aksjemarkedet.

Amerikansk statsobligasjonsrente

Amerikansk statsobligasjonsrente

Volatiliteten tilbake med et smell

Børsfallet i starten av februar var ganske brutalt. Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 falt på det meste 6 prosent den 5. februar, og det samme med den industritunge Dow Jones. Lønnsveksttallene var en utløsende faktor for børsfallet, men tekniske faktorer bidro til at fallet kom så brått, og ble så stort. Grafen under viser utviklingen i volatilitetsindeksen CBOE VIX, også kalt fryktindeksen. Den gir et bilde av forventet fremtidig volatilitet, altså en indikasjon på fremtidige forventede svingninger i det amerikanske aksjemarkedet (S&P 500). Indeksen hadde sin største daglige bevegelse siden oppstarten i 1990, og overgikk både kollapsen av Lehman i 2008 og terrorangrepene i 2001. En av grunnene til denne enorme en-dags bevegelsen av at mange investorer hadde posisjonert seg mot en fortsettelse av den lave volatiliteten som har preget markedene det siste halvannet år.

VIX

VIX

Ikke rett frem

Etter en periode med rolige aksjemarkeder og fallende renter har starten på 2018 gitt et signal om hvor viktig det er med en god forvaltningsstrategi fremover. Utviklingen i rentemarkedet den siste tiden viser at det kan være smart å inkludere forvaltere som har fleksibilitet til å justere på rentesensitiviteten og/eller som kan utnytte bredden i rentemarkedet. På aksjesiden kan aktive forvaltere tilføre verdi ved å vekte seg ned i de delene av markedet som synes å være dyrt, eller rett og slett unngå enkeltselskaper eller sektorer som virker særlig utsatte for fremtidige negative bevegelser.

Nøkkeltall og indekser

Nøkkeltall og indekser

Tall og data hentet fra Thomson Reuters Datastream.

Back To Top