skip to Main Content
Markedskommentar For Januar 2019

Markedskommentar for januar 2019

Etter en svak avslutning på 2018 startet januar med positiv avkastning på tvers av aktivaklassene. Det brede aksjemarkedet løftet seg over 5 prosent, ledet an av amerikanske aksjer som var opp hele 8 prosent målt i amerikanske dollar. Også i rentemarkedene var utviklingen positiv, der fallende kredittpåslag og lavere lange renter løftet det brede markedet. Den amerikanske sentralbankens siste uttalelser har gitt grobunn for spekulasjoner om en rentepause, eller til og med et mulig rentekutt.

Utvikling utvalgte indekser januar 2019

Utvikling utvalgte indekser januar 2019

«Tålmodighet» fra den amerikanske sentralbanken

Globale lange renter var fallende i siste kvartal av 2018, og trenden fortsatte inn i årets første måned. Til tross for at den amerikanske sentralbanken (Fed) hevet renten i desember, falt rentene på tiårige statsobligasjoner frem mot årsskiftet. Referatet fra Feds rentemøte, som ble sluppet i januar, viste at mange medlemmer i den pengepolitiske komiteen mener at de kan være mer «tålmodige» med videre rentehevinger. Bakgrunnen for den avdempede tonen er markedsuroen vi så i fjerde kvartal, fraværende inflasjonspress og nedjusterte forventninger til den globale veksttakten. I tillegg ble ordlyden om hva sentralbanken vil foreta seg fremover endret fra «gradvise rentehevinger» til en setning som sier at videre grep vil avhenge av utviklingen i økonomiske nøkkeltall. Den

forsiktige tonen fra Fed har sparket i gang spekulasjoner om en pause i rentehevingene som kan vare frem til andre halvdel av 2019. Veksten i den amerikanske økonomien er fortsatt sterk, ledende indikatorer er noe lavere, men det er forventet ettersom de lå på rekordhøye nivåer.

Den europeiske sentralbanken, ECB, holdt som ventet renten uendret på møtet i januar, men signaliserte samtidig at risikoen for svakere økonomisk utvikling var blitt større på nedsiden, og tonen fremstod i likhet med Fed som mer forsiktig og avventende. Som tidligere kommunisert vil ikke ECB gjøre noe med renten før mot slutten av året, selv om markedet er usikre på om vi ser noen renteheving før i 2020.

Sentralbankenes rentepolitikk de siste årene

Sentralbankenes rentepolitikk de siste årene

Januar-rekyl i aksjemarkedene

Etter et svakt fjerdekvartal var det tydelig at appetitten for risikable aktiva kom tilbake i januar. Det brede aksjemarkedet, målt ved verdensindeksen (MSCI ACWI) steg med 7,3 prosent i januar, målt i amerikanske dollar. Avkastningen i norske kroner ble 5,0 prosent, på grunn av dollarsvekkelsen. Avkastningen var positiv på tvers av regioner og sektorer. Amerikanske teknologiaksjer, som la bak seg et vanskelig siste halvår i 2018, steg kraftig i januar og den teknologitunge Nasdaq-indeksen var opp 9,7 prosent.

Fremvoksende markeder (MSCI EM) var opp 5,8 prosent målt i norske kroner. Utviklingen i fremvoksende markeder var svak i starten av 2018, men kom noe tilbake i siste kvartal målt relativt mot utviklede markeder, og fortsatte i januar. Utsikter til en mindre aggressiv amerikansk sentralbank bidro til en svakere dollar og japansk Yen, samtidig som vi så en bred oppgang i valutaene i fremvoksende markeder og råvareproduserende land (inkludert den norske kronen). Isolert sett vil dollarsvekkelse slå positivt inn for selskaper i fremvoksende markeder som har gjeld utstedt i amerikanske dollar (gjelden blir rimeligere å betjene relativt sett). I Kina la markedene mer vekt på penge- og finanspolitiske tiltak enn svakere økonomiske nøkkeltall, og det innenlandske aksjemarkedet steg med over 10 prosent. Markeder i Russland, Brasil og Tyrkia var også opp tosifret. I motsatt ende var det India som hadde svakest utvikling, blant annet trukket ned av politisk usikkerhet knyttet til kommende valg.

Closing the gap?

Closing the gap?

Norske aksjer hadde også en god start på året samlet sett. Oljeprisen, som falt kraftig frem mot romjulen, snudde trenden og steg utover i januar. Dette har bidratt til god verdiutvikling for olje- og energirelaterte selskaper.

Renter

Lange renter falt i siste del av 2018 og har utviklet seg flatt gjennom starten av året. Forsiktighet fra sentralbankene og utsikter til lavere global vekst har senket rentene, hvilket påvirker prisene på obligasjoner positivt. I tillegg til positivt bidrag fra fallende renter reverserte delvis økningen i risikopåslaget for kredittobligasjoner. Dette påvirket spesielt obligasjoner av lavere kvalitet (high yield).

Utvikling lange renter

Utvikling lange renter

Utvikling utvalgte indekser

Utvikling utvalgte indekser

Back To Top