skip to Main Content
Markedskommentar For Mai 2020

Markedskommentar for mai 2020

Aksje- og kredittmarkedene beveger seg forsiktig oppover etter den svake avslutningen på første kvartal. Jobbtallene i USA for mai overrasket, og sentralbankene fortsetter å støtte opp under økonomiene og sørger for god likviditet i markedene. Mange land åpner opp, men i enkelte deler av verden fortsetter pandemien å øke i omfang – fremvoksende økonomier står nå for tre fjerdedeler av nye smittetilfeller.

Overraskende jobbtall fra USA i mai

Mange ble overrasket da de amerikanske sysselsettingstallene for mai ble sluppet ved månedsskiftet. Med apriltallene fersk i minnet (20,7 millioner amerikanere mistet jobben i april), var forventningen at ytterligere 7,5 millioner ville miste jobben i mai, og at arbeidsledigheten ville stige til omtrent 20 prosent.

Overraskelsen var derfor stor da det ble lagt til 2,5 millioner nye jobber, og arbeidsledigheten falt til ca. 13 prosent. At det ville komme en måned der flere kom tilbake på jobb visste vi (80 % av de som mistet jobben i april forventet at det ville være midlertidig), men at det skulle komme så tidlig var en positiv overraskelse.

Grafen under viser endring i antallet nye (tapte jobber) og inndelingen per sektor.

Vestlige land åpner opp, i fremvoksende økonomier øker smitten

I takt med lavere smitterate i vestlige økonomier lettes det restriksjonene. Mange kommer tilbake til jobb og husholdningene begynner forsiktig på veien tilbake til (u)normalen. Samtidig ser vi at smittetallene øker i andre deler av verden. I enkelte land som Pakistan og India er smittetoppen enda ikke nådd, samtidig som myndighetene blir tvunget til å gjenåpne økonomien og inn i en «svensk modell» for å hindre en for stor økonomisk tilbakegang. Fattige land står nå for minst ¾ av nye globale tilfeller, og det forventes at disse tallene er betydelig underrapportert på grunn av manglende testing. Det er vanskelig å anslå når smittetoppen blir nådd i disse landene, det ser ut til at det er et stykke igjen. Samtidig ser vi bekymringer til en bølge nummer to i USA og deler av Europa nå som restriksjonene lettes opp.

De store amerikanske selskapene har stått for nesten all meravkastning i USA

Siden bunnpunktet i mars har det amerikanske aksjemarkedet kommet seg raskt tilbake i retning positivt territorium, og har en klart bedre avkastning enn resten av verden samlet. En interessant observasjon i denne sammenheng er at det er de seks største selskapene (markedsverdi) som står for nesten all meravkastningen (Facebook, Apple, Amazon, Alphabet (Google), Netflix, Microsoft). Den samme storyen gjelder for de siste 5 årene – trekker vi ut disse aksjene fra den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500, så er avkastningen i USA tilnærmet lik avkastningen i resten av verden (se graf under). Opplevelsen av børsfallet knyttet til Covid-19 vil derfor være avhengig om hvor eksponert man har vært til de store (og allerede dyre?) amerikanske tungvekterne.

Kapitalen har flommet inn i kredittmarkedene

Sentralbankene i vestlige land har gjort mye for å stabilisere rente- og kredittmarkedene i etterkant av likviditetsskvisen i mars. Kredittpåslaget (risikopåslaget), har kommet mye tilbake siden bunnen, og kapitalflyten til kredittobligasjoner, spesielt high yield, har vært rekordstor. Mange investorer har flokket seg rundt denne typen obligasjoner ettersom den amerikanske sentralbanken, Fed, har annonsert at de vil støtte opp under dette markedet for å sikre stabilitet og forutsigbarhet.

Back To Top