skip to Main Content

Forvaltningshuset er en uavhengig investeringsrådgiver som bistår privatpersoner, investeringsselskaper, stiftelser og andre organisasjoner med forvaltningen av deres finansielle verdier. Vårt mål er å skape god risikojustert avkastning med utgangspunkt i den enkeltes behov, målsettinger og risikoprofil.

I samarbeid med våre kunder utarbeider vi en langsiktig finansiell plan, bistår med gjennomføring av planen, oppfølging og tilpasninger. Våre kunder og de finansielle markedene lever i en verden med konstante forandringer, og vi tror derfor vi sammen kan skape stor verdi over tid.

Innkjøpskraft

Som en av landets ledende uavhengige investeringsrådgivere kan vi skape tilgang til forvaltningsmiljøer som enkeltstående investorer ellers ikke ville fått tilgang til på et selvstendig grunnlag. Vår størrelse gjør også at vi kan fremforhandle bedre betingelser enn våre kunder ville vært i stand til på egenhånd.

Porteføljesammensetning

Vi sprer våre kunders investeringer på flere ulike aktivaklasser, der sammensetningen er tilpasset den enkeltes evne og vilje til å ta risiko. Et fornuftig og gjennomtenkt forhold til risikoen man tar er viktig for å kunne skape meravkastning. Diversifiseringen, eller risikospredningen, i den enkeltes portefølje kan bidra til å nå avkastningskravet uten å ta for høy risiko.

Forvalterseleksjon

Vurderingen av fondsforvaltere skjer etter en metodisk prosess. De historiske resultatene blir vurdert opp mot kvalitative aspekter i organisasjon, team og forvaltningsfilosofi. Målsettingen er å identifisere førsteklasses forvaltningsmiljøer som ikke bare har oppnådd god historisk avkastning, men også har et potensial for fremtidig meravkastning.

Rebalansering

Ved å rebalansere porteføljene ved behov vil fordelingen mellom de ulike aktivaklassene følge den opprinnelige planen også i tiden etter at en portefølje er implementert. Våre kunder blir fulgt opp regelmessig og rebalansert etter nærmere avtale eller ved behov. Dette bidrar til å sikre disiplin i forvaltningen av den enkeltes formue.

Skatt

Skattehensyn er viktig når det det gjelder organiseringen av våre kunders investeringer. Vi hjelper kundene våre med å identifisere den mest gunstige skattemessige organiseringen av investeringene deres.

Personlig oppfølging

Som kunde hos Forvaltningshuset skal du føle deg ivaretatt, og du vil bli fulgt opp av et dedikert team ledet av din personlige formuesforvalter. For oss er digitalisering et verktøy for å gi våre kunder økt fleksibilitet, men det erstatter ikke den personlige relasjonen. Som kunde hos Forvaltningshuset skal du vite at våre formuesforvaltere er der for deg.

Ønsker du å bli kontaktet for å høre mer?

Back To Top