Forvaltningshuset er en uavhengig investeringsrådgiver som bistår norske formuende og stiftelser som ser verdien av rådgivning med forvaltningen av deres finansielle verdier. Vårt mål er å skape god risikojustert avkastning med utgangspunkt i den enkelte klients behov, målsettinger og risikoprofil.

I samarbeid med våre klienter utarbeider vi en langsiktig finansiell plan, bistår med gjennomføring av planen, oppfølging og tilpasninger. Våre klienter og de finansielle markedene lever i en verden med konstante forandringer, og vi tror derfor vi sammen kan skape stor verdi over tid.

Innkjøpskraft og eksklusiv tilgang

Som en av landets ledende uavhengige investeringsrådgivere kan vi skape tilgang til forvaltningsmiljøer som enkeltstående investorer ellers ikke ville fått tilgang til på et selvstendig grunnlag. Vår størrelse gjør også at vi kan fremforhandle bedre betingelser enn våre klienter ville vært i stand til på egenhånd.

Porteføljesammensetning

Vi sprer våre klienters investeringer på flere ulike aktivaklasser, der sammensetningen er tilpasset den enkeltes evne og vilje til å ta risiko. Et fornuftig og gjennomtenkt forhold til risikoen man tar er viktig for å kunne skape meravkastning. Diversifiseringen, eller risikospredningen, i den enkeltes portefølje kan bidra til å nå avkastningskravet uten å ta for høy risiko.

Forvalterseleksjon

Vår investeringsavdeling og investeringskomité består av erfarne og kompetente mennesker som søker å identifisere førsteklasses forvaltningsmiljøer innen de ulike aktivaklassene. Vurderingen av fondsforvaltere skjer etter en metodisk prosess. De historiske resultatene blir vurdert opp mot kvalitative aspekter i organisasjon, team og forvaltningsfilosofi. Målsettingen er å identifisere førsteklasses forvaltningsmiljøer som ikke bare har oppnådd god historisk avkastning, men også har et potensiale for fremtidig meravkastning.

Rebalansering

Ved å rebalansere porteføljene ved behov vil fordelingen mellom de ulike aktivaklassene følge den opprinnelige planen også i tiden etter at en portefølje er implementert. Våre klienters porteføljer blir løpende fulgt opp og rebalansert, som vil kunne bidra til å utnytte de naturlige svingningene i markedet på en effektiv måte. Dette bidrar også til å sikre disiplin i forvaltningen av din formue.

Skatt

Skattemessige hensyn er viktig når det det kommer til organiseringen av våre klienters investeringer. Vi hjelper klientene våre med å identifisere den mest gunstige skattemessige organiseringen av investeringene deres.

Personlig oppfølging

Som klient hos Forvaltningshuset skal du føle deg ivaretatt, og du vil bli fulgt opp av et dedikert team ledet av din personlige formuesforvalter. For oss er digitalisering et verktøy for å gi våre klienter økt fleksibilitet, men det erstatter ikke den personlige relasjonen. Som klient hos Forvaltningshuset skal du vite at våre formuesforvaltere er der for deg.

Ønsker du å bli kontaktet for å høre mer?