Forvaltningshuset kartlegger din økonomi og utarbeider en investeringsstrategi tilpasset din situasjon. Vi har en systematisk tilnærming til strategisk aktivaallokering, rebalansering og skattemessige spørsmål som utgangspunkt for våre råd. Våre råd dokumenteres og følges opp av din formuesforvalter i Forvaltningshuset Norge AS.

Innkjøpskraft og eksklusiv tilgang

Som en av landets ledende frittstående aktører kan vi skape tilgang til forvaltningsmiljøer som enkeltstående investorer ellers ikke ville fått tilgang til på et selvstendig grunnlag. Vår størrelse gjør også at vi kan fremforhandle bedre betingelser enn våre kunder ville vært i stand til på egenhånd.

Porteføljesammensetning

Vi sprer våre kunders investeringer på flere ulike aktivaklasser, der sammensetningen er tilpasset den enkeltes evne og vilje til å ta risiko. Et fornuftig og gjennomtenkt forhold til risikoen man tar er viktig for å kunne skape meravkastning.

Forvalterseleksjon

Vår investeringsavdeling og investeringskomité består av erfarne og kompetente mennesker som søker å finne de beste forvalterne av de ulike aktivaklassene. Vurderingen av fondsforvaltere skjer etter en metodisk prosess. De historiske resultatene blir vurdert opp mot kvalitative aspekter i organisasjon, team og forvaltningsfilosofi. Målsetningen er å finne fondsforvaltere som ikke bare har oppnådd god historisk avkastning, men også har et potensiale for fremtidig meravkastning.

Rebalansering

Ved å rebalansere porteføljene jevnlig vil fordelingen mellom de ulike aktivaklassene følge den opprinnelige planen også i tiden etter at en portefølje er implementert. Våre kunders porteføljer blir løpende rebalansert, slik at de følger den anbefalte porteføljesammensetningen. Dette bidrar også til å sikre disiplin i forvaltningen av din formue.

Skatt

Skattemessige hensyn er viktig når det det kommer til organiseringen av våre kunders investeringer. Vi hjelper kundene våre med å identifisere den mest gunstige skattemessige organiseringen av investeringene deres.

Ønsker du å bli kontaktet for å høre mer?