Vi skal sikre felles interesser med våre klienter

Vi skal alltid ha våre klienter som eneste oppdragsgiver, og ivareta deres formål og interesser på en best mulig måte når vi leverer våre tjenester. For oss er dette selve fundamentet for god rådgivning. Vår uavhengighet fra andre aktører sikrer at vi aldri vil komme i en posisjon hvor vi må fravike prinsippet om klientens beste.

Vi skal bevare og utvikle våre klienters finansielle verdier på lang sikt

Vi skal finne løsninger som er i stand til å bevare og utvikle våre klienters finansielle verdier over tid. Kapitalmarkedene preges av til tider store svingninger og en utømmelig mengde med informasjon. Våre løsninger skal bygges opp etter hva som er til det beste for våre klienter, og egne seg i stigende så vel som i fallende markeder. Vi skal gjennom vår rolle som rådgiver hjelpe våre klienter med å sikre disiplin i forvaltningen, slik at de finansielle verdiene bevares og utvikles på en best mulig måte over tid. Kontinuitet i forvaltningsstrategien er den beste måten for å oppnå dette.

Vi skal kjenne våre klienter best og bry oss mest

Vi skal alltid ta utgangspunkt i klientens situasjon. Alle klienter er unike, og det kreves at det gjøres individuelle vurderinger basert på finansiell situasjon, målsettinger, ønsker og behov, så vel som evne og vilje til å ta risiko. Vi skal respektere klientens kunnskap og erfaring, og tilpasse oss deretter. Vi skal strebe etter å etablere langsiktige relasjoner til våre klienter som baserer seg på tillit og en opplevelse av å bli ivaretatt på en best mulig måte.

Vi skal forstå våre klienters behov og bidra med kompetanse og trygghet

Vi skal bidra med objektive og kvalifiserte råd som er forankret i kompetanse og integritet, enten formålet er å planlegge mot en pensjonstilværelse eller å beskytte og bevare de finansielle verdiene. Vår troverdighet avhenger av at vi alltid beholder oversikten i en uoversiktlig verden, og kan hjelpe våre klienter med å holde kursen selv i vanskelige tider. Vi er ydmyke den tilliten våre klienter viser oss, og vi investerer derfor kontinuerlig i kompetanseutvikling.

Ønsker du å møte oss for å finne ut hva vi kan gjøre for deg?