skip to Main Content

Sist oppdatert 27. april 2020

Denne veilederen skal gi råd og føringer til ansatte, kunder og besøkende hos Forvaltningshuset når det gjelder drift under koronavirusutbruddet i 2. kvartal 2020. Veilederen kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer fra myndighetene. Veilederen er gyldig fra publiseringsdato 27.04.2020, og vil bli oppdatert ved behov. Utbruddets utvikling kan føre til behov for endringer på et senere tidspunkt, det samme kan praktiske hensyn som oppdages først når kontorene er gjenåpnet.

Det er lokal daglig leder av kontoret som er ansvarlig for å sikre at driften skjer i samsvar med gjeldende regelverk og denne veilederen. Forvaltningshuset sentralt er ansvarlig for å etablere internkontrollrutiner som sikrer at tilstrekkelige smitteforebyggende tiltak gjennomføres i selskapets lokaler.

Det gjøres svært mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig for Forvaltningshuset å iverksette tiltak som er tilpasset selskapets kontorlokaler og virksomhet. Denne veilederen er utarbeidet for Forvaltningshusets virksomhet og skal benyttes av kunder, besøkende og ansatte i selskapet. Her beskriver vi tiltak for å begrense smittespredning blant ansatte, besøkende og kunder av Forvaltningshuset.

Formålet med tiltakene er å forhindre smittespredning

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredningen:

 1. Syke personer skal ikke være på Forvaltningshusets kontorer
 2. Gode hygiene
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Det aller viktigste smitteforebyggende tiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan likevel tilfeller av COVID-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom tiltakene som foreslått her blir gjennomført, vil smittespredningen likevel bli begrenset. Tiltakene i teksten nedenfor er en beskrivelse av hvilke smitteverntiltak som skal være på plass i Forvaltningshuset for å lykkes med å redusere smitterisiko til et minimum.


1. Syke personer skal ikke være på Forvaltningshusets kontoret

Symptomer på COVID-19 kan være milde og vanskelige å skille fra symptomer på andre luftveisinfeksjoner. COVID-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.

De hyppigst beskrevne symptomer på COVID-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.

Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer. Hos noen personer med COVID-19 kan symptomene utvikle seg videre i løpet av en uke til hoste, feber og kortpustethet, og noen svært få kan få et alvorlig forløp med behov for behandling på sykehus.

Når kan ansatte, besøkende og kunder møte på Forvaltningshusets kontorer?

Ansatte, besøkende og kunder kan møte på Forvaltningshusets kontorer:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ansatte, besøkende og kunder møte på kontorene etter at de har vært symptomfrie i et døgn.
 • Ansatte, besøkende og kunder med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på kontoret.

Når man er i definert risikogruppe for alvorlig forløp av COVID-19, bør man utvise ekstra varsomhet dersom man ønsker å gjennomføre fysiske møter. De som er definert i risikogruppen kan være:

 • Alder over 65 år
 • Hjerte- og karsykdom
 • Diabetes
 • Annen alvorlig sykdom med redusert immunforsvar eller lungefunksjon

Når skal ansatte, besøkende og kunder ikke møte på Forvaltningshusets kontorer?

Ansatte, besøkende og kunder med symptomer skal ikke møte på Forvaltningshusets kontorer.

I tillegg:

 • Skal ansatte, besøkende og kunder med selv milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på kontorene. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i et døgn.
 • Skal ansatte, besøkende og kunder ved bekreftet smitte av COVID-19 holde seg i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet.
 • Når man har vært i nærkontakt eller er i samme husstand med en person med bekreftet COVID-19, skal man være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet.

Når sykdom oppstår på Forvaltningshusets kontorer

Ansatte, besøkende og kunder som får symptomer på luftveisinfeksjon skal umiddelbart avslutte oppholdet på Forvaltningshusets kontor og dra hjem. Man bør ikke ta offentlig transport på vei hjem. Ved behov for toalett, skal dette ikke brukes av andre før det er rengjort. De som har vært i kontakt med den ansatte, besøkende eller kunden må vaske hender. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der personen har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler.

Ansatte, besøkende og kunder som får bekreftet smitte av COVID-19 skal følges opp av helsetjenesten for å få forsvarlig helsehjelp. Eventuell testing avklares med lege etter gjeldende retningslinjer. Vi oppfordrer besøkende og kunder om å sørge for at Forvaltningshuset får slik informasjon etter et møte dersom dette inntreffer.

Hvis en i husstanden til en ansatt, besøkende eller kunde er syk?

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon men ikke bekreftet COVID-19 skal den ansatte om mulig arbeide fra hjemmekontor og møter med besøkende og kunder skal om mulig utsettes til en dag etter husstandsmedlemmet er symptomfri.

Hvis en i husstanden til en ansatt, besøkende eller kunde har bekreftet COVID-19-smitte?

Hvis en i husstanden har fått bekreftet COVID-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på Forvaltningshusets kontorer.


2. God hygiene

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også ved COVID-19. Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender og redusere smitte ved hoste. Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Det er viktig at alle ansatte, besøkende og kunder er kjent med tiltakene under. Det er ikke nødvendig med spesielt smittevernutstyr.

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet. Ansatte skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med papirhåndklær egnet for engangsbruk.

Ansatte skal vaske hender:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer på jobb
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider

Besøkende og kunder skal vaske hender ved ankomst til kontoret

 • Besøkende og kunder skal også tilbys desinfiserende håndvask ved ankomst til Forvaltningshusets kontorer. Dispensere plasseres ved inngangspartiet på Forvaltningshusets kontorer.

Hostehygiene

 • Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når man hoster eller nyser.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

Godt renhold

Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte.

Utsatte områder skal ha forsterket renhold:

 • Toaletter og vaskeservanter rengjøres minimum daglig.
 • Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes regelmessig.
 • Dørhåndtak, stoler, bordflater og andre gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig.
 • Bord på møterom og ansattes skrivebord rengjøres daglig
 • Kjøkken rengjøres minimum daglig
 • Kaffekopper, glass, tallerkener og bestikk vaskes i oppvaskmaskin minimum daglig
 • Felles utstyr som benyttes av flere ansatte

3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. For å oppnå dette skal avstand mellom ansatte og mellom ansatte og besøkende/kunder økes, og det skal ikke arrangeres større fysiske møter og samlinger for ansatte og/eller besøkende/kunder. Om mulig gjennomføres møtene mellom kun en ansatt og en besøkende/kunde. Besøkende/kunder fra ulike husholdninger skal ikke delta i samme møte.

Ansatte bør i størst mulig grad omgås samme gruppe med ansatte. På denne måten blir det færrest mulig nærkontakter ved bekreftet sykdom hos ansatt, besøkende eller kunde. For kontorer med flere enn 15 ansatte skal man søke å dele opp de ansatte i minst to grupper slik at man unngår å øke antall interne nærkontakter.

Det er en fordel at ansatte begrenser omgang med mange andre personer på fritiden.

Kontaktreduserende tiltak skal gjennomføres på kontorene for å redusere nærkontakt.

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning unngås
 • Unngå å stå eller sitte tett, og hold to meters avstand fra hverandre når man oppholder seg mer enn 15 min på samme sted. Dette gjelder både i møterom og på de ansattes arbeidsplass.

Tetthet i grupper:

 • Større samlinger skal unngås. Interne møter med mer enn tre ansatte skal unngås, og kravet om avstand gjelder også her.
 • Interne møter bør skje som videomøte eller på telefon. Interne sosiale arrangementer kan ikke avholdes, kun sosiale nettmøter.
 • Møter med bestående kunder bør avholdes som videomøter, om mulig.
 • Ansatte som ikke behøver å være på selskapets kontorer kan bruke hjemmekontor.
 • Ansatte bruker i så stor grad der er mulig samme møterom gjennom arbeidsdagen.
 • Flytt på skrivebord for å lage større plass til hver enkelt ansatt dersom dette er mulig selv om minimumskravene allerede er oppfylt.
 • Alle arbeidsplasser kan bare benyttes av én ansatt gjennom arbeidsdagen.
 • Unngå å sette opp mange møter på samme tid for å unngå at flere besøkende/kunder må vente i resepsjonen samtidig.
 • Personer kan passere hverandre med en meters mellomrom, men slik nærhet skal unngås og da kun skje kortvarig.
 • Eksterne bud eller leverandører skal om mulig unngå å bevege seg inn i selskapets kontorer.
 • Møter med samarbeidspartnere og andre eksterne gjennomføres som videomøter.

Begrense utdeling av drikke og felles bespisning:

 • Kunder tilbys ikke drikke ved ankomst til lokalet, men kan forsyne seg selv av drikke fremsatt i møterom på forhånd.
 • Ansatte skal ikke spise samlet og felles kantine benyttes ikke.

Transport:

Ansatte, besøkende og kunder bør unngå bruk av offentlig transport til/fra Forvaltningshusets kontorer. Ved bruk av offentlig transport må man holde god avstand til andre passasjerer.

Ansatte skal unngå unødige arbeids- og privatreiser. Ansatte skal ikke besøke andre kontorer enn der man er hjemmehørende.

Bruk av garderober

 • Garderober med dusj skal ikke benyttes.
 • Ansatte skal ikke benytte samme garderobe som kunder
 • Garderober med oppbevaring av klær skal ikke benyttes av flere samtidig. Det anbefales at ansatte ikke skifter klær på kontoret.

Bruk av utstyr

 • De ansatte skal ikke dele datamaskiner, mobiltelefoner og annet utstyr med andre ansatte, besøkende eller kunder.
 • Ansatte skal ikke ta med eget utstyr utover bærbar PC eller mobiltelefon til og fra kontoret.

 

Kilder:

Helsedirektoratet 

Helse Norge

Folkehelseinstituttet

Back To Top