Utsett skatt på gevinst!

Med aksjesparekonto kan du kjøpe og selge børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond uten å betale løpende gevinstbeskatning.

Nå er aksjesparekonto lansert

Aksjesparekonto trådte i kraft fra 1. september. Forvaltningshuset tilbyr nå aksjesparekonto.

Gunstige overgangsregler

I overgangsperioden vil du som eier børsnoterte aksjer og aksjefond få en tidsbegrenset mulighet til å flytte disse inn på en aksjesparekonto uten å realisere eventuell gevinst – og på den måten kan du utsette skatten på allerede opptjent gevinst. Når aksjene og aksjefondene først er inne på kontoen, kan du kjøpe og selge børsnoterte aksjer og aksjefond uten å tenke på skatten. Det er først når midlene tas helt ut av kontoen at gevinsten må beskattes.

Overgangsperioden skulle først gjelde ut året 2017, men flere instanser har ment at det ville være en for kort tidsperiode. Regjeringen foreslo derfor i statsbudsjettet for 2018 at overgangsperioden skulle forlenges, og stortinget har nå vedtatt å utvide overgangsperioden til å gjelde ut året 2018.

Investeringer som står i tap kan overføres til aksjesparekonto med tapsfradrag.

Dette er noen av fordelene med aksjesparekonto

Kjøp og selg børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond uten å utløse gevinstbeskatning
Innskutte midler tas ut først uten at det utløser skatt for opptjente midler
Gir rett til skjermingsfradrag
Skattemessig kontinuitet ved arv, gave og overføring til ektefelle
Gunstige overgangsregler ut året 2018

Åpne aksjesparekonto

Nå kan du etablere aksjesparekonto hos oss

Hva er aksjesparekonto?

Det er en løsning som gir privatpersoner tilnærmet de samme fordelene som investeringsselskaper får med fritaksmetoden. Med aksjesparekonto kan du kjøpe og selge børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond uten å betale løpende gevinstbeskatning. Midlene kommer ikke til beskatning så lenge de ikke tas ut av kontoen. Du vil da kunne ha pengene investert i stedet for å betale løpende skatt.

Kontantinnskudd og annet du må være oppmerksom på

Åpne en aksjesparekonto hos Forvaltningshuset

Aksjesparekontoen skal legge til rette for privat sparing i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond. Det er også tillatt med kontanter på en aksjesparekonto, men etter loven forrentes ikke kontantinnskuddet som står på en aksjesparekonto. Det vil derfor være lite hensiktsmessig å ha kontanter stående på en aksjesparekonto over en lengre periode (i perioder mellom salg av eksisterende investeringer og kjøp av nye investeringer vil det nødvendigvis være noen kontanter på en aksjesparekonto).

Hvis du eier aksjer eller fond med urealisert tap, kan disse overføres til en aksjesparekonto med tapsfradrag.

Tap på salg av aksjer og fond som allerede står på en aksjesparekonto vil ikke komme til fradrag før kontoen avsluttes.

Er dette noe for deg?

Vi kan kontakte deg for en uforpliktende prat

Bakgrunn

Stortinget vedtok 17. desember 2016 å etablere en såkalt aksjesparekonto for å stimulere til investering i børsnoterte aksjer og aksjefond. Løsningen gjør det enklere og mer gunstig for privatpersoner å investere i børsnoterte aksjer og aksjefond ved at skatt på gevinst fra salg utsettes til du tar ut pengene fra kontoen.

Finansdepartementet har nå fastsatt forskriften

Endelig løsning for aksjesparekonto ble ferdigbehandlet i stortinget 31. mai 2017. Løsningen gir personlige skattytere tilnærmet de samme fordelene som investeringsselskaper får med dagens fritaksmetode. Med aksjesparekonto kan du kjøpe og selge børsnoterte aksjer og aksjefond uten å betale løpende gevinstbeskatning. Utbytte er ikke med i den endelige løsningen, og vil fortsatt skattlegges som tidligere.

Hva betyr dette for deg?

Dersom du investerer i børsnoterte aksjer eller aksjefond og ikke har eller planlegger å etablere et aksjeselskap for slike investeringer, vil det sannsynligvis være svært gunstig å foreta slike investeringer fra en slik konto.

Dersom du eier børsnoterte aksjer eller aksjefond som du har gevinster på anbefaler vi at du benytter deg av overgangsperioden, og flytter disse inn på din aksjesparekonto så snart vi har etablert denne for deg. Da vil du kunne selge disse når du ønsker det, uten å betale skatt.

Dersom du eier børsnoterte aksjer eller aksjefond andre steder enn hos Forvaltningshuset vil du kunne flytte disse over til din konto hos Forvaltningshuset.